แนวทางการกำหนดมาตรฐานอาชีพการเพาะปลูกยางพาราสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการธาตุอาหารพืช

Main Article Content

อนงค์นาฏ ศิริรักษ์
บัญชา สมบูรณ์สุข
นฤมล พฤกษา

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานอาชีพการเพาะปลูกยางพาราสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการธาตุอาหารพืช ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ใช้การจัดเสวนากลุ่มย่อยผู้ให้ข้อมูลหลัก 22 คน ที่เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการใช้ปุ๋ยยางพารา นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อกำหนดองค์ประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบการวิเคราะห์หน้าที่งาน ส่วนเชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่าง 407 คน ที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราใน 4 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่ ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างในการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ หน่วยสมรรถนะ และสมรรถนะย่อย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า มาตรฐานอาชีพกลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับยางพารา ประกอบด้วย 7 หน่วยสมรรถนะ 18 สมรรถนะย่อย และ 42 เกณฑ์การปฏิบัติงาน การประเมินความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อย พบว่าอยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 หน่วยสมรรถนะที่ความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ คือ หน่วยสมรรถนะที่ 1 วิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน หน่วยสมรรถนะที่ 4 วางแผนรูปแบบการใส่ปุ๋ยยางตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และช่วงอายุยาง และหน่วยสมรรถนะที่ 6 รักษาระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมในสวนยาง หน่วยสมรรถนะที่ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย คือ หน่วยสมรรถนะที่ 2 มีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะของดินและธาตุอาหารพืช หน่วยสมรรถนะที่ 3 เตรียมพื้นที่ก่อนใส่ปุ๋ยยาง หน่วยสมรรถนะที่ 5 เก็บรักษาปุ๋ย และหน่วยสมรรถนะที่ 7 ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

นุชนารถ กังพิศดาร. 2554. คำแนะนำการใช้ปุ๋ยยางพารา ปี 2554. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.

นุชนารถ กังพิสดาร, มนัชญา รัตนโชติ, ปูธิตา เปรมกระสิน, ธมลวรรณ ขิวรัมย์, ลาวัลย์ จันทร์อัมพร และ อนันต์ ทองภู. 2556. การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับยางพาราเฉพาะพื้นที่. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.

ปราโมทย์ ทิมขำ, สุภาพร ชุติประพฤทธิ์ และ ประกิต ทิมขำ. 2560. การใช้ปุ๋ยตามค่าทดสอบดินร่วมกับการให้น้ำช่วงฤดูแล้งในยางพาราก่อนเปิดกรีด. น. 35-46. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 เรื่องราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 7-9 สิงหาคม 2560. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี, นนทบุรี.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ. ม.ป.ป. คู่มือการจัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ.

สาลี่ ชินสถิต, ปริศนา หาญวิริยะพันธุ์, วิลาสลักษณ์ ว่องไว, กุลธิดา ดอนอยู่ไพร, กฤชพร ศรีสังข์, พรทิพย์ แพงจันทร์ และคณะ. 2554. ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางใหม่. แหล่งข้อมูล: http://www.rubberthai.com/yang/administrator/jour/RRIT-2554-02.pdf. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2560.

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2558. ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมี. แหล่งข้อมูล: http://www.oae.go.th/download/FactorOfProduct/Fertilizer_value49-54.html. ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2560.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2558. โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ.

เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ. 2558. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. แหล่งข้อมูล: http://www.clinictech.most.go.th/online/blog/blog_show1.asp?blog_id=762. ค้นเมื่อ 28 เมษายน 2560.