เผยแพร่แล้ว: 2022-04-20

ความแตกต่างของสารทุติยภูมิของเชื้อรา Aspergillus flavus กลุ่มที่สร้างและไม่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน

ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, สรรเสริญ รังสุวรรณ, รัติยา พงศ์พิสุทธา, พิสุทธิ์ เขียวมณี

639-702

การตรวจสอบเชื้อราสาเหตุของโรคกิ่งแห้งของทุเรียน

รัติยา พงศ์พิสุทธา, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, สัณฐิติ บินคาเดอร์, กนกพร ฉัตรไชยศิริ, พัชรี บุญเรืองรอด

703-714

ต้นทุน ผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticcus) ในจังหวัดสกลนคร

สิทธิชัย ฮะทะโชติ, เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, อรพินท์ จินตสถาพร, ศรีน้อย ชุ่มคำ

727-732

ผลตกค้างของอุณหภูมิสูงชั่วคราวในช่วงต้นกล้าของพันธุ์ข้าวไทย

เนตรนภา ซุ่มทองหลาง, บุญรัตน์ จงดี, ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธ์, อโนมา ดงแสนสุข

809-822

สหสัมพันธ์ของลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตชีวมวลในลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย

อนุรักษ์ อรัญญนาค, วิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, พัชรินทร์ ตัญญะ, พรศิริ เลี้ยงสกุล, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

823-834

อิทธิพลของการใช้เถ้าชีวมวลผสมจากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรร่วมกับเปลือกไม้ที่มีต่อสมบัติดิน ผลผลิตและคุณภาพอ้อย

จรัณธร บุญญานุภาพ, ปฑมกร มูลทะสิทธิ์, กัญจน์ชญา เม้าสิ้ว, ภาวัช วิจารัตน์, ภรภัทร สร้อยมี, ชุติมา สร้อยสนธิ์, ธันย์ชนก มีเหลี่ยม

845-856

ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำนาบัวตัดดอกในประเทศไทย

หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว, พัชรี สุริยะ, เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์

869-878

Vegetable consumption preferences among consumers in Ratnapura, Sri Lanka

Godakande Arachchilage Shanika Anuradhi Tennakoon , Satit Aditto

887-896

Biomass, shoot and pod dry weight, and harvest index of Valencia peanut genotypes under terminal drought

Wirayut Sathongkaen, Nimitr Vorasoot, Wanwipa Kaewpradit Polpinit, Thawan Kesmala, Craig K. Kvien, Sanun Jogloy

907-922

Role of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in cocoa (Theobroma cacao L.) seedlings growth

Nurhalisyah, Ratiya Pongpisutta, Chainarong Rattanakreetakul, Tharnrat Kaewgrajang

923-932