ผลของเกลือบิวทิเรตต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไส้และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในไส้ตันของไก่เนื้อ

Main Article Content

อำภารัตน์ พัสว่าง
ภคอร อัครมธุรากุล
ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
นวลจันทร์ พารักษา

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของเกลือบิวทิเรตในรูปต่างกันต่อสมรรถภาพเจริญเติบโต ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไส้ ตลอดจนปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในไส้ตันของไก่เนื้อ โดยใช้ไก่เนื้อพันธุ์ Ross 308 อายุ 1 วัน จำนวน 1,248 ตัว ภายใต้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ทำการแบ่งไก่เนื้อออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 12 ซ้ำ ซ้ำละ 26 ตัว โดยมีเพศผู้และเมียจำนวนเท่ากัน สุ่มไก่ให้ได้รับอาหารทดลองดังนี้ สูตรที่ 1 อาหารควบคุมประกอบด้วยข้าวโพดและกากถั่วเหลืองเป็นหลัก สูตรที่ 2-4 เป็นอาหารควบคุมที่มีการเสริมสารปฏิชีวนะระดับเร่งการเจริญเติบโต (ฟลาโวมัยซิน) ที่ระดับ 8 มก./กก. อาหาร, เสริมเกลือโซเดียมบิวทิเรตที่ระดับ 1000 มก./กก.อาหาร และเกลือแคลเซียมบิวทิเรตที่ระดับ 300 มก./กก.อาหาร ตามลำดับ การเสริมสารปฏิชีวนะระดับเร่งการเจริญเติบโตส่งผลให้ไก่เนื้อในระยะเล็ก (อายุ 1-10 วัน) มีค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (P<0.01) ในขณะที่การเสริมเกลือบิวทิเรตมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มีแนวโน้มทำให้การเจริญเติบโตของไก่เนื้อในช่วงอายุ 21-35 วันดีขึ้น (P = 0.06) อย่างไรก็ตามการเสริมเกลือบิวทิเรตทั้ง 2 รูปแบบส่งผลให้ค่าความลึกของคริปท์จากลำไส้ส่วนเจจูนัมมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่เสริมสารปฏิชีวนะ แต่ไม่มีผลต่อความสูงของวิลไล นอกจากนี้การเสริมเกลือบิวทิเรตทำให้จำนวนจุลินทรีย์ที่สร้างกรด แลคติคมีค่าลดลงและจำนวนเชื้อซัลโมเนลลาเพิ่มขึ้น (P<0.01) ในไก่เนื้ออายุ 20 วัน แต่ไม่มีผลในไก่เนื้ออายุ 35 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธุ์. 2545. เทคนิคเนื้อเยื่อสัตว์. ครั้งที่พิมพ์ 1. ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

Abd El-Ghany, W. A., M. H. Awaad, S. A. Nasef, and A. F. Gaber. 2016. Effect of sodium butyrate on Salmonella enteritidis infection in broiler chickens. Asian J. Poult. Sci. 10: 104-110.

Ahsan U., O. Cengiz, E. Kuter, and M. E. A. Chacher. 2016. Sodium butyrate in chicken nutrition: the dynamics of performance, gut microbiota, gut morphology, and immunity. Worlds Poult. Sci. J. 72: 266-275.

Butaye, P., L. A. Devriese, and F. Haesebrouck. 2003. Antimicrobial growth promoters used in animal feed: Effects of less well known antibiotics on gram negative bacteria. Clin. Microbiol. Rev. 16: 175-188.

Czerwinski, J., O. Højberg, S. Smulikowska, R. M. Engberg, and A. Mieczkowska. 2012. Effects of sodium butyrate and salinomycin upon intestinal microbiota, mucosal morphology and performance of broiler chickens. Arch. Anim. Nutr. 66 : 102-116.

Guilloteau, P., L. Martin, V. Eckhart, R. Ducatelle, R. Zabielskiand, and F. V. Immerseel. 2010. From the gut to the peripheral tissues: the multiple effects of butyrate. Nutr. Res. Rev. 23: 366-384.

Halliwell, B and J.M.C. Gutteridge. 1989. Free Radical in Biology and Medicine. 2nd Edition. Oxford Science Publication, Clarendon.

Hamed, D.M. and A.M.A. Hassan. 2013. Acids supplementation to drinking water and their effects on Japanese quails experimentally challenged with Salmonella enteritidis. Res. Zool. 3: 15-22.

Hu, Z., and Y. Guo. 2007. Effects of dietary sodium butyrate supplementation on the intestinal morphological structure, absorptive function and gut flora in chickens. Anim. Feed Sci. Technol. 132: 240-249.

Hutkins, R.W. and N.L. Nannen. 1993. pH homeostasis in lactic acid bacteria. J. Dairy Sci. 76: 2354-2365.

Imran, M., S. Ahmed, Y. A. Ditta, S. Mehmood, M. I. Khan, S. S. Gillani, Z. Rasool, M. L. Sohail, A. Mushtaq, and S. Umar. 2018. Effect of microencapsulated butyric acid supplementation on growth performance, ileal digestibility of protein, duodenal morphology and immunity in broilers. J. Hellenic. Vet. Med. Soc. 69: 1109-1116.

ISO 6579. 2002. Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs-Horizontal Method for the Detection of Salmonella spp. International Organization for Standardization, London.

ISO 7251. 2005. Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs-Horizontal Method for the Detection and Enumeration of Presumptive Escherichia coli- Most Probable Number Technique. International Organization for Standardization, London.

ISO 15214. 1998. Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs-Horizontal Method for the Enumeration of Mesophillic Lactic Acid Bacteria-Colony count Technique at 30 Degrees C. International Organization for Standardization, London.

Jozefiak, D., S. Kaczmarek, and A. Rutkowski. 2010. The effects of benzoic acid supplementation on the performance of broiler chickens. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 94: 29-34.

Kaczmarek, S. A., A. Barri, M. Hejdysz, and A. Rutkowski. 2016. Effect of different doses of coated butyric acid on growth performance and energy utilization in broilers. Poult. Sci. 95: 851–859.

Kashket, E.R. 1987. Bioenergistics of lactic acid bacteria: cytoplasmic pH and osmotolerance. FEMS Microbiol. Rev. 46: 233-244.

Khadam, A., L. Soler, N. Everaert, and T. A. Niewold. 2014. Growth promotion in broilers by both oxytetracycline and Macleayacordata extract is based on their anti-inflammatory properties. Br. J. Nutr. 112: 1110–1118.

Kogut, M. H., X. Yin, J. Yuanand, and L. Bloom. 2017. Gut health in poultry. CAB Rev. 12: No.031.

Kotunia, A., J. Wolinski, D. Laubitz, M. Murkowski, V. Rome, P. Guilloteau, and R. Zabielski. 2004. Effect of sodium butyrate on the small intestine development in neonatal piglets fed by artificial sow. J. Physiol. Pharmacol. 55: 59–68.

Mahdavi, R., and M. Torki. 2009. Study on usage period of dietary protected butyric acid on performance, carcass characteristics, serum metabolite levels and humoral immune response of broiler chickens. J. Anim. Vet. Adv. 8: 1702-1709.

Miles, R. D., G. D. Butcher, P. R. Henry, and R. C. Littell. 2006. Effect of antibiotic growth promoters on broiler performance, intestinal growth parameters, and quantitative morphology. Poult. Sci. 85: 476-485.

National Research Council (NRC). 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th Edition. National Academy Press, Washington, DC.

Niewold, T. A. 2007. The non-antibiotic anti-inflammatory effect of antimicrobial growth promoters, the real mode of action? A hypothesis. Poult. Sci. 86: 605–609.

Nutrishatives. 2018. Top 5 best butyrate supplements for leaky gut cure. Gut health. Available: https://www.nutrishatives.com/best-butyrate-supplements-for-leaky-gut-cure/#What-are-the-Forms-of-Butyrate-in-Supplements.AccessedMar. 20, 2019.

Panda, A.K., S.V. Rama Rao, M.V.L.N. Raju, and G.S. Shyam. 2009. Effect of butyric acid on performance, gastrointestinal tract health and carcass characteristics in broiler chickens. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 22: 1026-1031.

Potten, C. S. 1998. Stem cell in gastrointestinal epithelium characteristics and death. Phil. Trans. R. Soc. Lond. 353: 821-830.

Roediger, W. E. 1982. Utilization of nutrients by isolated epithelial cells of the rat colon. Gastroenterol. 83: 424–429.

Scheppach, W. 1994. Effects of short chain fatty acids on gut morphology and function. Gut. 35: 35-38.

Van Immerseel, F., J.B. Russell, M.D. Flythe, I. Gantois, L. Timbermont, F. Pasmans, F. Haesebrouck, and R. Ducatelle. 2006. The use of organic acids to combat Salmonella in poultry: a mechanistic explanation of the efficacy. Avian Pathol. 35: 182-188.

Weiss, W.P. and D.C. Mahan. 2008. Oxidative stress during the lifecycle of animals. J. Anim. Sci. 86:E-Suppl.2/J.Dairy Sci. 91: E-Suppl.1.

Wu, W., Z. Xiao, W. An, Y. Dong, and B. Zhang. 2018. Dietary sodium butyrate improves intestinal development and function by modulating the microbial community in broilers. PLosONE 13: 1-21.

Yang, Y., P. A. Iji, A. Kocher, L. L. Mikkelsen, and M. Choct. 2007. Effects of mannanoligosaccharide on growth performance, the development of gut microflora and gut function of broiler chickens raised on new litter. J. Appl. Poult. Res.16: 280-288.

Zhang, W. H., Y. Jiang, Q. F. Zhu, F. Gao, S. F. Dai, J. Chen, and G. H. Zhou. 2011. Sodium butyrate maintains growth performance by regulating the immune response in broiler chickens. Br. Poult. Sci. 52: 292-301.

Most read articles by the same author(s)