การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนข้าวธัญสิรินในรูปแบบเมล็ดพันธุ์และข้าวเปลือก ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

พิชญะ พักตรหาญ
พัชรี สุริยะ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ คือเพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวธัญสิริน วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูก และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตลอดจนลดอุปสรรคของการปลูกทั้งในรูปแบบเมล็ดพันธุ์และข้าวเปลือก จากการศึกษารูปแบบการผลิตข้าวธัญสิรินของเกษตรกร พบว่า มีการผลิตเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.38 และมีการผลิตเพื่อใช้เป็นข้าวเปลือก จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.62 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนพบว่า ผู้ปลูกข้าวธัญสิรินในรูปแบบเมล็ดพันธุ์ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 4,034.93 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 8,848.00 บาท/ไร่ และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 4,813.07 บาท/ไร่ และผู้ปลูกข้าวธัญสิรินในรูปแบบข้าวเปลือก มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 3,962.26 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 5,186.64 บาท/ไร่ และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 1,224.38 บาท/ไร่   การผลิตข้าวธัญสิรินทั้ง 2 รูปแบบ เผชิญกับปัญหาการผลิต ได้แก่ ด้านวัชพืช ด้านภัยธรรมชาติ และด้านผลผลิตต่ำ ผู้ปลูกข้าวธัญสิรินเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์พบปัญหาการตลาด คือมีช่องทางในการจำหน่ายน้อย ส่วนการผลิตเพื่อใช้เป็นข้าวเปลือก มีปัญหาด้านช่องทางการจำหน่ายน้อยและด้านราคาต่ำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์, สิริมา บูรณ์กุศล และธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก. 2560. ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวนาปรัง กรณีศึกษา บ้านฮี หมู่ 3 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี. น. 1201-1210. ใน: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 26-27 กรกฎาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชธานี, อุบลราชธานี.

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2562. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการทางด้านการเกษตร อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น.

ไบโอเทค. 2553. “ธัญสิริน” พันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ นามพระราชทาน. แหล่งข้อมูล: http://www.biotec.or.th/th/index.php/ข่าวสารองค์กรปี-2553/263-“ธัญสิริน”-พันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่-นามพระราชทาน. ค้นเมื่อ 1 มกราคม 2561.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560. ชนิดข้าวนาปี: เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี 2560. แหล่งข้อมูล: http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/ข้าวนาปีจำแนกรายพันธุ์%204%20พันธุ์(1).pdf. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2563.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2562. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2561. แหล่งข้อมูล: http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2562/yearbook2561.pdf. ค้นเมื่อ 15 มกราคม 2563.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4. 2562. การศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตร จังหวัดขอนแก่น. แหล่งข้อมูล: https://drive.google.com/file/d/1Kd81JJuLrSpSqQ_8Wp-xLtj EdmbXEuU-/view. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2563.

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. 2562. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2563. แหล่งข้อมูล: http://www.oae.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/24_trend2563-Final-Download/#page=1. ค้นเมื่อ 15 มกราคม 2563.

อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์. 2559. การบัญชีต้นทุน. สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ.

Most read articles by the same author(s)