ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำนาบัวตัดดอกในประเทศไทย

Main Article Content

หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว
พัชรี สุริยะ
เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์

บทคัดย่อ

การศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนของการทำนาบัวตัดดอกในประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ทำนาบัวตัดดอกจำนวนทั้งหมด 74 ครัวเรือน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือเกษตรกรที่มีพื้นที่ผลิตน้อยกว่า 10 ไร่ (ฟาร์มขนาดเล็ก) จำนวน 49 ครัวเรือน และเกษตรกรที่มีพื้นที่ผลิตระหว่าง 10 – 25 ไร่ (ฟาร์มขนาดกลาง) จำนวน 25 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่าฟาร์มขนาดเล็ก และฟาร์มขนาดกลาง มีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 24,720.25 และ18,602.96 บาท/ไร่ รายได้ทั้งหมดจากการทำนาบัวตัดดอกเฉลี่ยของฟาร์มขนาดเล็ก และฟาร์มขนาดกลาง เท่ากับ 30,521.15 และ 23,147.42 บาท/ไร่ ทำให้เกษตรกรทั้งสองกลุ่มได้รับกำไรสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 5,800.90 และ 4,544.46 บาท/ไร่ ปริมาณผลผลิตคุ้มทุนของฟาร์มขนาดเล็ก และฟาร์มขนาดกลาง เท่ากับ 8,792.78 และ 8,680.40 ดอก/ไร่ ราคาขายคุ้มทุนของฟาร์มขนาดเล็ก และฟาร์มขนาดกลาง เท่ากับ 1.13 และ1.17 บาท/ดอก ตามลำดับ เมื่อทดสอบความแตกต่างของต้นทุน ผลตอบแทนทั้งหมด และกำไรสุทธิของทั้งสองขนาดฟาร์มพบว่า ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย/ไร่ และรายได้เฉลี่ย/ไร่จากการทำนาบัวตัดดอกของทั้งสองขนาดฟาร์มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ 90 ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิเฉลี่ย/ไร่ที่เกษตรกรทั้งสองขนาดฟาร์มได้รับไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2560. สถานการณ์การปลูกบัวหลวง ปี 2560. แหล่งข้อมูล: http://www.agriinfo.doae.go.th ค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2562.

กัลยา วานิชย์บัญชา. 2557. การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 15. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ

ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ. 2547. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอก. แมสพับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ.

ภาณุพล หงษ์ภักดี. 2556. บัวหลวง: ศักยภาพไม้ดอกไทยสู่ตลาดอาเซียน. แก่นเกษตร. 41: 213-220.

ฤดี ธีระวนิชม, พิมพรรณ สุจารินพงค์, พรพรหม พรหมเพศ และ จำเนียร บุญมา. 2550. ศักยภาพ การผลิตต้นทุน และตลาดของผลิตภัณฑ์บัวหลวง. 561-566 น. ใน: การประชุมวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2550.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร. 2561. คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561. กรมส่งเสริมการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สมศักดิ์ เพรียบพร้อม. 2530. หลักและวิธีการจัดการธุรกิจฟาร์ม. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.

สมเพียร เกษมทรัพย์, ดุษฎี สงวนชาติ และ ดวงรัตน์ กาญจนเจริญ. 2533. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำนาบัวตัดดอก. เกษตรศาสตร์ (สังคม), 11: 26-31.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2561. สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2561. บริษัท เอสเค การพิมพ์ จำกัด,สมุทรปราการ.

เอื้อ สิริจินดา. 2558. เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

La-ongsri, W., C. Trisonthi, and H. Balslev. 2009. Management and use of Nelumbo nucifera Gaertn. In Thai wetlands. Wetlands Ecol. Manage.17: 279-289.

Most read articles by the same author(s)