การเปลี่ยนแปลงการผลิต มูลค่า และส่วนเหลื่อมทางการตลาดของอุตสาหกรรมสุกรไทย

Main Article Content

เออวดี เปรมัษเฐียร
ณัฐพล พจนาประเสริฐ
ณัฐวุฒิ รัตวณิชย์โรจน์

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ถึงพัฒนาการการผลิต โครงสร้างการผลิต ต้นทุนการผลิต ราคา มูลค่าในห่วงโซ่คุณค่าและส่วนเหลื่อมทางการตลาด โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนและส่วนเหลื่อมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในขณะที่จำนวนเกษตรกรลดลง ผู้ผลิตรายกลางเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 30 มีการเลี้ยงและขายผ่านระบบครบวงจรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 45 ของจำนวนสุกรทั้งหมด นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.31 ต่อปีมากกว่าราคาขาย ณ ฟาร์มที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.27 สำหรับส่วนเหลื่อมทางการตลาดของการจำหน่ายสุกรมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.09 ต่อปี แต่การเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับการจัดจำหน่ายมากกว่า โดยพบว่าสัดส่วนของรายได้ของเกษตรกรในราคาขายปลีกมีแนวโน้มที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.45 ต่อปี นอกจากนี้-กำไรในระดับแปรรูปและขายส่งมีแนวโน้มที่ลดลงเช่นกัน สะท้อนถึงการปรับตัวของอุตสาหกรรมสุกรที่เน้นการสร้างมูลค่าในระดับการจัดจำหน่ายมากขึ้น และแนวโน้มของกำไรของเกษตรกรที่ลดลงส่งผลต่ออำนาจการต่อรองทางราคาของเกษตรกรที่ลดลงในทิศทางเดียวกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

Agriculture and Agri-Food Canada. 2005. A Statistical Profile of the Pork Supply Chain. Economic and Industry Analysis Division Strategic Research. Policy and Planning Team. Agriculture and Agri-Food, Canada.

Backus, G., and A. Dijkhuizen. 2002. Kern Kamp lecture: the future of the European pork chain. P. 8–11 In Allen D. Leman swine conference. Minnesota, USA.

Department of Livestock Development. 2019. Animal statistics 1998-2019. Information Technology Center, Thailand.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2012. Designing and implementing livestock value chain studies – A practical aid for Highly Pathogenic and Emerging Disease (HPED) control. FAO Animal Production and Health Guidelines No. 10. Rome, Italy.

Hobbs, J. E., and L. M Young. 2000. Closer vertical co-ordination in agri-food supply chains: a conceptual framework and some preliminary evidence. Supply chain Management: An International Journal, 53: 131–143.

Lapar, M.L.A., Nguyen Ngoc Toan, Staal, S., Minot, N., Tisdell, C., Nguyen Ngoc Que, and Nguyen Do Anh Tuan. 2012. Smallholder competitiveness: Insights from pig production systems in Vietnam. Presented at the 28th triennial conference of the International Association of Agricultural Economists. 18-24 August 2012. Nairobi, Kenya.

Lowe, M. and G. Gereffi. 2008. A Value Chain Analysis of the U.S. Pork Industry, Center on Globalization, Governance & Competitiveness Duke University, USA.

Mekhora, T., Ronachai S., and O. Suwannamek. 2011. Supply chain of pork in Thailand and its reference price model. Thailand Research Fund, Bangkok.

National Statistical Office Thailand. 1998. The Intercensal Survey of Agriculture. Economics Statistics. Number of holding rearing pigs and number of pigs by number of holding, whole kingdom, Thailand.

National Statistical Office Thailand. 2008. The Intercensal Survey of Agriculture. Economics Statistics. Number of holding rearing pigs and number of pigs by number of holding, whole kingdom, Thailand.

Office of Agricultural Economics. 2018. Thailand swine production statistics: production, cost, prices and import-export, Thailand.

Office of Agricultural Economics. 2019. Thailand swine statistics: commodity and agri-situation. http://www.oae.go.th/view/1A3/TH-TH. Accessed 14 Jun. 2019.

OECD. 2019. Meat consumption (indicator). https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm Accessed 11 Jul. 2019.

Plà, L. M., Sandars, D., and A. Higgins 2013. Perspective on Operational Research prospects for agriculture. Journal of Operational Research Society. 65: 1078-1089.

Premashthira, A., Photchanaprasert N., and N. Ratanavanichrojn. 2019. Impacts of Non-Zero Ractopamine Pork Import Ban Policy. Final report. The Thailand Science Research and Innovation (TSRI) and Knowledge Network Institute of Thailand.

Rodríguez, S.V., Plà, L.M. and Faulin. 2014. New opportunities in operations research to improve pork supply chain efficiency. J. Ann Oper Res. 219: 5-23.

Smith, Lawrence D. 1992. Costs, Margins and Returns in Agricultural Marketing. Marketing and Agricultural Development. Paper No. 1. Department of Political Economy University of Glasgow. A paper prepared for marketing and rural finance service. Food and Agriculture Organization. September 1992.

Suwanvajokkasikit Animal Research and Development Institute. 2012. Final report: The Study and Analysis of Swine Production Structure, Marketing, and Cost Structure. Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus. Nakhon Pathom, Thailand.

Taylor, D. H. 2006. Strategic consideration in the development of lean agri-food supply chains: a case study of the UK pork sector. Supply Chain Management: An International Journal. 11: 271–280.

Van der Vorst, J. G. A. J., da Silva C. A, and J. H. Trienekens. 2007. Agro-industrial supply chain Management: Concepts and applications. Agricultural Management, Marketing and Finance, 17. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy.