เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

การใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, กัลยรัตน์ เมฆอุส่าห์, ณันทวรรณ อหิงสากุล, กรทิพย์ กันนิการ์

933-941

การพัฒนาบล็อกวัสดุปลูกสำหรับผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย

กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, ศุภธิดา อับดุลลากาซิม

966-979

การเปลี่ยนแปลงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของใบมะนาวโห่ภายใต้สภาวะเค็ม

สกุลกานต์ สิมลา, สุรศักดิ์ บุญแต่ง, สุพัตรา สารเเสน

980-989

การพัฒนาวัสดุดินผสมเพื่อการเพาะปลูกผักสลัดกรีนโอ๊ค

ขจรยศ ศิรินิล, อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์

990-1001

สมบัติและองค์ประกอบเชิงแร่ของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

รมิดา ขันตรีกรม, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล

1002-1015

อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อความแปรปรวนของความเค็มของดินในพื้นที่การเกษตรจังหวัดปทุมธานี

เกียรติศักดิ์ สนศรี, นภาพร พันธุ์กมลศิลป์, สุชาดา กรุณา, วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์

1028-1041

สัดส่วนของโปรตีนต่อพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาช่อน

ผเด็จ หงษ์มณี, สุทธิศักดิ์ บุญยัง, สุธี วงศ์มณีประทีป, บัณฑิต ยวงสร้อย

1098-1123

การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ในการเลี้ยง กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในประเทศไทย

สรวณีย์ วิริยะอัครเดชา, นิติ ชูเชิด, พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล, เบญจพร สัมฤทธิเวช, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, อรุโณทัย คีตะนนท์, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล

1124-1133

สายโซ่อุปทานของผักหวานป่าในจังหวัดกาญจนบุรี

นันทวัน หัตถมาศ, ศจิษฐา ประเสริฐกุล, นิตยา วานิกร, มลิวรรณ นาคขุนทด

1134-1141

การเปลี่ยนแปลงการผลิต มูลค่า และส่วนเหลื่อมทางการตลาดของอุตสาหกรรมสุกรไทย

เออวดี เปรมัษเฐียร, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ณัฐวุฒิ รัตวณิชย์โรจน์

1142-1161

Soil potassium status and adsorption characteristics of Thai lowland vertisols

Timtong Darunsontaya, Wittaya Jindaluang, Pinida Kunmala

1172-1183