ผลของกากแป้งมันสำปะหลัง หินปูนบด และโดโลไมต์ต่อสมบัติดินและ มันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินสตึก

Main Article Content

พรชัย อุปพันธ์พงศ์ชัย
สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ศุภิฌา ธนะจิตต์
ดาวจรัส เกตุโรจน์
ปรีชา เพชรประไพ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>