เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระหว่างชั่วของลักษณะความต้านทานต่อ โรคขอบใบแห้งในข้าวพื้นเมืองพันธุ์ผาลาดำ

สิทธิวุฒ เมธาสิริปกรณ์, สมพงศ์ จันทร์แก้ว, เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล, จิรวัฒน์ สนิทชน

7-14

ผลของกากแป้งมันสำปะหลัง หินปูนบด และโดโลไมต์ต่อสมบัติดินและ มันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินสตึก

พรชัย อุปพันธ์พงศ์ชัย, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, ดาวจรัส เกตุโรจน์, ปรีชา เพชรประไพ

25-34

สถานะของกำมะถันในดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิ และผลของปุ๋ย กำมะถันที่มีต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105

ปภัชญา สนิทมัจโร, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

36-48

การเพาะเลี้ยงแหนเป็ดด้วยน้ำหมักขยะอินทรีย์ครัวเรือน

อัจกลับ นนทโส, เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว, สมสมร แก้วบริสุทธิ์, กมล เลิศรัตน์

71-78

ผลของซิลิคอนและวัสดุปรับสภาพดินที่มีซิลิคอนสูงต่ออ้อยที่ปลูกบน ชุดดินน้ำพอง

พนิดา ปลอดสันเทียะ, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

79-80

ผลของแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินนาและดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ

กนกพร มานันตพงศ์, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

101-112

ความแปรปรวนและศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุษา นรสิงห์, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

121-132

ผลของเบนทอไนต์และปุ๋ยเคมีต่อมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกบนดิน Ustic Quartzipsamment

เบญญาทิพย์ มณีทุม, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, ดาวจรัส เกตุโรจน์

153-164