ผลของการไถกลบวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินในระดับลึกต่อ การแจกกระจายของเม็ดดินและการกักเก็บคาร์บอน และผลผลิตของ มันสำปะหลังที่ปลูกในดินยโสธร

Main Article Content

จารุวรรณ นพพันธ์
ศุภิฌา ธนะจิตต์
สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
เอิบ เขียวรื่นรมณ์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>