ถ่านชีวภาพ: ผลต่อคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของข้าวนา หว่านน้ำตม (การทดสอบในสภาพกระถาง)

Main Article Content

จาวภา มะนาวนอก
สันติไมตรี ก้อนคำดี
เกษสุดา เดชภิมล
วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
ดรุณี โชติษฐยางกูร

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

Most read articles by the same author(s)