เผยแพร่แล้ว: 2022-03-08

ถ่านชีวภาพ: ผลต่อคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของข้าวนา หว่านน้ำตม (การทดสอบในสภาพกระถาง)

จาวภา มะนาวนอก, สันติไมตรี ก้อนคำดี, เกษสุดา เดชภิมล, วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ, ดรุณี โชติษฐยางกูร

209-220

ผลของยิปซัม กากแป้ง และเปลือกล้างมันสำปะหลังต่อมันสำปะหลัง พันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินยโสธร

อังศุมาลิน แท่นเครือ, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

239-248

ผลการเสริมไข่น้ำในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสีไข่แดงของเป็ดไข่

เจษฎา รัตนวุฒิ, ดนุสรณ์ ไตรระเบียบ, นิตยา เกตุแก้ว

249-254

ผลสะสมของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อมันสำปะหลังที่ปลูก ในชุดดินวาริน

ภัทรียา ประดิษฐ, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

263-272

การใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ดและฉีดพ่นทางใบ: ผลต่อการเจริญ เติบโต ลักษณะคงความเขียว และผลผลิตของข้าวนาหว่านน้ำตม

สิรินาฏ กันยุตะ, นันทวุฒิ จงรั้งกลาง, วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ, สันติไมตรี ก้อนคำดี, อนันต์ พลธานี, ดรุณี โชติษฐยางกูร

273-284

ผลของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำระยะยาวต่อการกร่อนดิน และการกักเก็บคาร์บอนในระบบพืชไร่

อาทิตย์ ศุขเกษม, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, อัญชลี สุทธิประการ, ศุภิฌา ธนะจิตต์

285-296

ผลของยิปซัมและเบนทอไนต์ต่ออ้อยพันธุ์ K 95-84 ที่ปลูกในดินสตึก

ปรีชญา หาญเชิงชัย, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์

297-306

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจำแนกชนิดด้วย rbcL ยีนของเครือหมาน้อย (Cyclea sp.)

กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์, วรพรรณ สิทธิถาวร, พนม สุทธิศักด์โสภณ, อรินทม์ งามนิยม, ดวงรัตน์ แพงไท , ศิริกุล ธรรมจิตสกุล

351-362

การจัดการธุรกิจโคนมของสหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัด

สมชาย พีรสัมพันธ์ศิริ, เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์

363-372