ผลของยิปซัม กากแป้ง และเปลือกล้างมันสำปะหลังต่อมันสำปะหลัง พันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินยโสธร

Main Article Content

อังศุมาลิน แท่นเครือ
สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ศุภิฌา ธนะจิตต์
เอิบ เขียวรื่นรมณ์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>