การใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ดและฉีดพ่นทางใบ: ผลต่อการเจริญ เติบโต ลักษณะคงความเขียว และผลผลิตของข้าวนาหว่านน้ำตม

Main Article Content

สิรินาฏ กันยุตะ
นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
สันติไมตรี ก้อนคำดี
อนันต์ พลธานี
ดรุณี โชติษฐยางกูร

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)