เผยแพร่แล้ว: 2021-10-05

ผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต มวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินยางตลาด

ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ชัยสิทธิ์ ทองจู, กานต์ การะเวก, ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, ระวิวรรณ โชติพันธ์, รุจิกร ศรีแม้นม่วง

217-228

การประเมินความทนทานต่อความแห้งแล้งของประชากรข้าวผสมกลับสุรินทร์1

จุรีรัตน์ ภาวงศ์, บุญรัตน์ จงดี, เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์, สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์

229-236

ผลของระยะและชนิดพืชอาหารต่ออายุตัวเต็มวัยของแมลงทับขาแดง

อโนทัย วิงสระน้อย, ปราโมทย์ เหลาลาภะ, เสมอใจ บุรีนอก, สงกรานต์ ชิระบุตร

249-256