เผยแพร่แล้ว: 2021-10-05

สมบัติของชั้นดานไถพรวนในดินปลูกมันสำปะหลังและอ้อยจังหวัดขอนแก่น

อรพิน เกลี้ยกล่อม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ลลิดา ชัยเนตร

313-324

Process-based environmental models tree transpiration: A case study of rubber tree (Hevea brasiliensis)

Supat Isarangkool Na Ayutthaya, Krirk Pannangpetch, Frederic C. Do, Junya Junjittakarn, Jean-Luc Maeght, Alain Rocheteau, Herve Cochard

337-348

การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตและความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากไก่พ่อพันธุ์พื้นเมืองไทยกับไก่แม่พันธุ์ทางการค้า

บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, มนต์ชัย ดวงจินดา, เทวินทร์ วงษ์พระลับ, พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, เกษม นันทชัย, วุฒิไกร บุญคุ้ม

373-384