เผยแพร่แล้ว: 2021-10-05

การหาความหนาแน่นของบ้านเรือนในหมู่บ้านชนบทอีสาน

ภัทรพงษ์ เกริกสกุล, สุจินต์ สิมารักษ์, วิริยะ ลิมปินันทน์

5-14

อิทธิพลของสัดส่วนการให้ลูกเพศเมียแรกคลอดมีชีวิตต่อลักษณะการเจริญเติบโตก่อนหย่านมในสุกรพันธุ์เพียเทรน

ธราดล พันธุ์สนิท, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, Mauricio A. Elzo, กัญจนะ มากวิจิตร์, บุญอ้อม โฉมที

23-30

ผลของแหล่งไขมันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ และส่วนประกอบของซากไก่เนื้อ

ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส, เฉลิมพล เยื้องกลาง, พิเชษฐ์ เทบำรุง, ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ, ชเวง สารคล่อง, ไพวัลย์ ศรีนานวล, Anton C. Beynen

37-42

การรวบรวมพรรณไม้เลื้อยจากดอยขุนวาง

วรัญญู แก้วดวงตา, อดิศร กระแสชัย

43-50

การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กเพื่อคุณภาพดีและให้ผลผลิตสูง

สุชีลา เตชะวงค์เสถียร, ชานนท์ ลาภจิตร, เกศจิตต์ ขามคุลา, จันทร์แรม คำหนู, วุฒิพงษ์ ยคหล้า, ธงชัย ประสมสวย, ภราดร สื่อมโณธรรม

51-60

ผลของการย่อยสลายของซากถั่วเหลืองฝักสดต่อปริมาณการดูดใช้ไนโตรเจนและการให้ผลผลิตของผักคะน้า

วิวัฒน์ มัธยกุล, จักรี เส้นทอง, ดำเนิน กาละดี, สุทัศน์ จุลศรีไกวัล

61-68