เผยแพร่แล้ว: 2021-10-05

Monitoring of insect pests, natural enemies of sweet corn and study on control methods in Khon Kaen University

Bounneuang Douang Bouph, Tasanee Jamjanya, Wirote Khlibsuwan, Nutcharee Siri, Yupa Hanboonsong

1-11

การเปรียบเทียบวิธีการเปลี่ยนยอดกาแฟ

สุรีรัตน์ ทวนทวี, คนอง คลอดเพ็ง

20-28

Responses of 3 Lao Rice Varieties to Nitrogen Fertilizer

Khamsavang Sombounkkhanh, Krirk Pannangpetch, Pirmpoon Keerati-kasikorn, Anan Polthanee

29-37

การยอมรับและแพร่กระจายเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงระบบชลประทานขนาดใหญ่

พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, ดุษฎี ณ ลำปาง, รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร

55-62

ผลของอาหารผสมครบส่วนและอาหารผสมครบส่วนหมักต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและค่าการย่อยได้ของโภชนะในโคนมเพศผู้

ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ, เฉลิมพล เยื้องกลาง, ชเวง สารคล่อง, ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาศ, สุนทร วิทยาคุณ

75-82