เผยแพร่แล้ว: 2021-10-05

การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในการปรับปรุงคุณภาพน้ำของหนองน้ำเสียชุมชน

มงคล ต๊ะอุ่น, สันติภาพ ปัญจพรรค์, พัชรี ธีรจินดาขจร, วันเพ็ญ วิโรจน์กูฏ

267-273

การศึกษาลักษณะพันธุ์กระชายดำโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล AFLP

เสริมสกุล พจนการุณ, เรือนแก้ว ประพฤติ, เชวง แก้วรักษ์, อัมพร ยอดดี

274-285

ผลของการผลิตแบบผสมผสานระหว่างข้าวกับเป็ดที่มีต่อชาวนา

อภิษฐา จำปากุล, กิตติ วงศ์พิเขษฐ์, ปราณีต งามเสน่ห์, เกรียงไกร โชประการ

297-313

การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตโยเกิร์ตน้ำข้าวผสมน้ำกระเจี๊ยบชนิดผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย

สุภเวท มานิยม, พัชรีย์ พัฒนากูล, มณฑลี สุรพันธ์พิชิต, มาริสา จารุสาธิต

314-323

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตน้ำลูกเดือยผสมชาเขียวชนิดผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

สุภเวท มานิยม, พัชรีย์ พัฒนากูล, ณัฐวรรณ ทิพย์เจริญพร, ศันษนีย์ สมหมาย

324-332

อิทธิพลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของลูกสุกรน้ำหนัก 5 ถึง 10 กิโลกรัม

สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์, ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, เกศนีย์ วราสินธุ์

333-338

การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรน้ำหนัก 10 ถึง 40 กิโลกรัมที่ได้รับปลาป่นและถั่วเหลืองไขมันเต็มเป็นแหล่งโปรตีน

สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์, ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สมหมาย เกลอกระโทก, สุทธิพันธ์ สีแสนตอ, นิภาพร ปุริธรรมเม

339-346

การศึกษาเปรียบเทียบกลไกทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทนร้อนระหว่างโคเขตร้อนและโคเขตหนาว

อุทัย โคตรดก, สุภร กตเวทิน, สุจินต์ สิมารักษ์, มนต์ชัย ดวงจินดา , ยุพิน ผาสุข

347-354

การจัดการการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานแปรรูปในจังหวัดสกลนคร

ฐิตาวรรณ เซียสกุล, จรัญ ไทยานนท์, วีระ ภาคอุทัย, เพียรศักดิ์ ภักดี

377-387