ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง

  • สินีนาฎ แสงแพง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

นิทาน, การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบบทบาทสมมติ, ความเป็นพลเมืองในเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ บทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 4-5 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ตำบลบางศรีเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดกิจกรรม การเล่านิทานประกอบบทบาทสมมติ จำนวน 12 แผน และแบบทดสอบความเป็นพลเมืองในเด็ก ปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบบทบาท สมมติ มีความเป็นพลเมืองสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบบทบาทสมมติ

References

เกริก ยุ้นพันธ์. (2539). การเล่านิทาน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2548). การเลือกนิทานสอนเด็ก. วารสารการศึกษาปฐมวัย, (1): 30-37.

ขวัญนุช บุญยู่ฮง. (2546). การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการเล่านิทานคณิต (ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. สาขาการปฐมวัยศึกษา). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

จินตนา หมู่ผึ้ง. (2554). นิทานสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี่.

ชูศรี สนิทประชากร. (2551). การจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ. กรุงเทพฯ: วัชระการพิมพ์.

เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์. (2547). สื่อประกอบการเล่านิทาน. กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์.

ปณิดา ทองมูล. (2555). ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติที่มีต่อความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนของเด็กปฐมวัย (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาปฐมวัยศึกษา). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

วรากรณ์ สามโกเศศ. (2554). การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง. วารสารครุศาสตร์, (2), 254–267.

สมศักดิ์ ปริปุรณะ. (2550). นิทาน ความสำคัญและประโยชน์. ราชบุรี: สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู. (2559). STEM TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองของเด็กปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตร์, (1), 6-16.

Dewey, J. (1952). Experience and education. New York: Simon & Schuster.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2020