ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • สุวัช วาณิชย์วิรุฬห์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, วัฒนธรรม, การท่องเที่ยว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนแม่บทระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวชุมชน เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 300 คน โดยแบ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกาะเกร็ดเป็นชั้นภูมิตามจำนวนหมู่บ้านและทำการเก็บ ตามสัดส่วนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X ̅ = 2.74) เมื่อพิจารณาเป็น รายประเด็น พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ในด้านการเสนอความคิดการวางแผนและการตัดสินใจ (X ̅ = 2.83) ด้านการดำเนินการและการปฏิบัติการ (X ̅ = 3.23) และด้านการรับและแบ่งปัน ผลประโยชน์ (X ̅ = 2.68) ส่วนด้านการติดตามและประเมินผล ประชาชนชาวเกาะเกร็ดมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับน้อย (X ̅ = 2.21) 2) ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่ทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนแม่บท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันประกอบไปด้วย อายุ สถานภาพ และอาชีพ

References

กุลจิรา เสาวลักษณ์จินดา. (2555). การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร). (2556). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี. (2559). เกาะเกร็ด. สืบค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2560, จาก https://www.m-culture.go.th/nonthaburi/ewt_news.php?nid=181&filename=index

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. (2554). โมเดลพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะเกร็ด. สืบค้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.dasta.or.th/th/aboutus/item/545-545

Yamane, T. (1967). Statistics. An introductory analysis. (2nd Edition). New York: Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-06-2019