การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • ปิยตา สุนทรปิยะพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ภัทรวดี อินทปันตี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

การถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสานกระจูด, กลยุทธ์การสื่อสาร, กลุ่มบ้านห้วยลึก จ.สุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด บ้านห้วยลึก และ2) ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารในการถ่ายทอดภูมิปัญญากลุ่มจักสานกระจูด ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม และการประชาคม ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักพัฒนา กลุ่มครูภูมิปัญญา เยาวชน นักวิชาการ กลุ่มเครือข่าย และนักสื่อสารมวลชน โดยใช้ วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบว่า 1) สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึกมีบทบาทแบบ ประสานความร่วมมือ ในฐานะผู้ส่งสารในการเป็นผู้เลือกข้อมูลข่าวสาร วิธีการ และช่องทาง ที่จะทำให้สารไปถึงผู้รับสาร และ 2) กลุ่มบ้านห้วยลึกใช้กลยุทธ์การสื่อสาร เรียกว่า PLAY Model ได้แก่ P (Participatory Communication) หมายถึง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการ วางแผนการสื่อสารทุกขั้นตอน L (Learning) หมายถึง การเรียนรู้วิธีการสื่อสารเพื่อให้ได้วิธีการ ที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายที่สุด A (Activity) หมายถึง กิจกรรมที่ใช้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายที่สุด Y (Youngers) หมายถึง กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายหลักเป็นคนรุ่นหลัง และกลุ่มในชุมชนที่จะเป็น ผู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการจักสานกระจูด

References

ขวัญชีวา ส่างหลวง. (มิถุนายน 2552). เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีการสื่อสาร. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560, จาก https://theory-comm-k.exteen.com/page/4

นนทญา หงส์รัตน์. (2550). กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2549). ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 7-12. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-06-2019