ระบายออกสื่อ: เพลงหนังตะลุงสะท้อนสังคมในช่วงโควิด 19

ผู้แต่ง

  • ไกรวิทย์ สุขวิน นักวิชาการอิสระ

คำสำคัญ:

การแสดงออก, สื่อโซเชียลมีเดีย, หนังตะลุง, การสะท้อนสังคม, โควิด 19

บทคัดย่อ

            การแสดงออกบ่งบอกได้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และข้อมูลบางอย่างจากการแสดงออก ทางการใช้คำพูด สีหน้า ท่าทาง หรือในบริบทอื่น ซึ่งต้องอาศัยทั้งผู้รับ และผู้ส่งสารเพื่อให้ สามารถสื่อสารถึงกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ผู้คนจึงไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยวิธีการแบบเดิมหรือการเผชิญหน้าพูดคุยกัน กลับกันต้องใช้ช่องทางอื่นแทน สื่อโซเชียลมีเดียจึงได้รับความนิยมเพราะสามารถใช้เป็น ช่องทางการสื่อสารหรือการแสดงออกถึงบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง และสังคมในสถานการณ์นี้ได้ เช่นเดียวกับศิลปินหนังตะลุงที่ได้ปรับประยุกต์การแสดงให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทาง ออนไลน์

            บทความนี้มุ่งเสนอการแสดงออกผ่านบทเพลง และการร้องกลอนของศิลปินหนังตะลุง สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้งด้านการศึกษา การใช้ชีวิต และการให้ข้อมูลคำแนะนำในการป้องกันตัวจากโรคโควิด 19 ทั้งหมดนี้เป็น การแสดงออกผ่านช่องทางออนไลน์ โดยปัญหาที่มีการพูดถึงมากที่สุด คือ การเงิน และปากท้อง เพราะเป็นสิ่งใกล้ตัว สามารถประสบพบเจอได้ในทุกวันทั้งตัวศิลปิน และผู้คนในสังคม นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงประเด็นการเรียนออนไลน์ของนักเรียน การสอนออนไลน์ของครู หนี้สิน การผ่อนบ้าน ผ่อนรถ และการปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐด้วยเช่นกัน อนึ่ง การนำเสนอ ผ่านช่องทางออนไลน์แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของหนังตะลุงที่สอดคล้องตามสถานการณ์ ของสังคมอย่างเป็นพลวัต ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารที่จากเดิมผู้ชมจะต้องรับชม ในสถานที่แสดงจริงหรือซื้อแผ่นซีดีบันทึกการแสดงย้อนหลัง เปลี่ยนเป็นการรับชมผ่านช่องทาง ออนไลน์ อีกปัจจัยหนึ่ง คือ การใช้ภาษาที่ใช้ศัพท์เฉพาะถิ่นน้อยลง ใช้ภาษาไทยภาคกลางมากขึ้น ทำให้หนังตะลุงเข้าถึงผู้ชมได้หลากหลายกลุ่ม โดยอัตลักษณ์ของการแสดงแบบเดิมยังคงอยู่ แต่เป็นการปรับตัวตามกระแสสังคมที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารในสถานการณ์ โรคระบาด

References

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2562). มรดกวัฒนธรรมภาคใต้. นนทบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

ธนศักดิ์ เธียรโชติ. (2563). ผลกระทบโควิด [กลอนหนังตะลุง] [วีดิทัศน์]. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=0sVyFyReY7I

ธนศักดิ์ เธียรโชติ. (2563). ยักษ์โควิด จากเมืองอู่ฮั่น [วีดิทัศน์]. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=dur6u-pvANA

นุชนันต์ สัจจาเฉลียว, และสราวุฒิ ไกรเสม. (2563). หนังตะลุงภาคใต้: การเคลื่อนไหวทางภาษาในสังคมพหุวัฒนธรรม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 39(1), 1 – 18.

ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel. (2564). หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน หลกฮาด่าโควิด [วีดิทัศน์]. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=MsEBbTstSNc&t=2s

วิชุตา ครุธเหิน. (2020). โควิด – 19: ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ภัยคุกคามชาวโลกปี 2020 [บทวิเคราะห์]. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/international-55217851

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (2563). วิธีป้องกันตัวเองและสังคมจากโรคติดต่อโควิด – 19. สืบค้นจาก https://www.gj.mahidol.ac.th/main/covid19/preventioncovid/

สุมาลี นิมมานุภาพ. (2561). ดนตรีวิจักขณ์ MUSIC APPRECIATION. (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2564). สพฐ. ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา. สืบค้นจาก https://www.obec.go.th/archives/363188

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพัทลุง. (2563). หนังตะลุง รุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง | ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 [วีดิทัศน์]. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=P6rUZU3lDFg

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. (2563). กลอนหนังตะลุง งด ลด เลื่อน การรวมตัว โดย เอกชัย ศรีวิชัย [วีดิทัศน์]. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=MwHwenm6YY8&t=182s

หนังศักดิ์ เสรีศิลป์. (2564). ติดคนรวยซวยคนจน – หนังศักดิ์ เสรีศิลป์ [OFFICIAL MV] [วีดิทัศน์]. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=Ea23w6xjhXo

หนังศักดิ์ เสรีศิลป์. (2564). สอนออนไลน์ – ครูกิ๊ก [วีดิทัศน์]. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=FFcpuEpAz-o

หนังศักดิ์ เสรีศิลป์. (2564). โควิดพาจนระลอก 3 – หนังศรีโต ศ.ศรีพัฒน์ [OFFICIAL MV] [วีดิทัศน์]. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=rHwN-ZK5OOc

หนังศักดิ์ เสรีศิลป์. (2564). เรียนออนไลน์ – เด็กชายเณรแต็ด [วีดิทัศน์]. สืบค้นจากhttps://www.youtube.com/watch?v=t5_dg8xrnyU

อุทัย วรเมธีศรีสกุล, และโสวิทย์ บํารุงภักดิ์. (2559). วิเคราะห์การใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนไทย ปัจจุบันเชิงพุทธบูรณาการ. วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 5(1), 103 – 121.

อารียา โตสุข, และจารุวรรณ สุริยวรรณ์. (2564). ผลกระทบต่อธุรกิจดนตรี จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19). วาสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์, 8(1), 274 – 301.

Mahittivanicha, N. (2020). อัพเดทสถิติการใช้ YouTube ของคนไทย [บทวิเคราะห์]. สืบค้นจาก https://www.twfdigital.com/blog/2020/09/youtube-stats-thailand-2020/

Nattaya L. (นามปากกา). (2021). วงการเพลงในภาวะโควิด – 19 วิกฤตศรัทธาที่มาพร้อมโรคระบาด [บทวิเคราะห์]. สืบค้นจาก https://www.sanook.com/news/8396502/

Pratumsin Studio. (2564). จุดเทียนร้องทุกข์ – หนังแต๋ว ศ.นครินทร์ [OFFICIAL MV] [วีดิทัศน์]. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=Rs6-NSEO_Ig

Pratumsin Studio. (2564). ศิลปินสิ้นหวัง – หนังแต๋ว ศ.นครินทร์ [OFFICIAL MV] [วีดิทัศน์]. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=xqFaH3_2zmE

Rabinowitch, T. C. (2020). The Potential of Music to Effect Social Change [Review]. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2059204320939772

Schulkin, J., and Raglan, G. B. (2014). The evolution of music and human social capability [Review]. Retrieved from https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2014.00292/full

Wantanasombut, A. (2020). โซเชียลมีเดียกับ COVID – 19: ทำยังไงเราจะไม่ป่วย ไม่ตาย และไม่เป็นบ้ายามไม่ได้พบผู้คน [บทวิเคราะห์]. สืบค้นจาก https://thematter.co/thinkers/social-media-and-covid19/106189

Downloads

เผยแพร่แล้ว

23-12-2021