ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผู้แต่ง

  • ฐิติมา โห้ลำยอง

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่ส่งผล, อัตราการเติบโตการจ้างงาน, อุตสาหกรรมสิ่งทอ,

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับอัตรา การเติบโตของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2) เพื่อศึกษาค่าน้ำหนักความสำคัญของ  ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,648 กิจการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 203 กิจการ ได้มาจากการกำหนดขนาดจากตารางสุ่มของ Yamane โดยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามวัด สถานที่ตั้ง การเข้าร่วมในนิคมอุตสาหกรรม ขนาดของกิจการ อายุของกิจการ มูลค่าการลงทุน และอัตราการเติบโตของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยสรุป 1) ตัวแปรปัจจัย 2 ปัจจัยได้แก่ขนาดของกิจการและอายุของกิจการมีความสัมพันธ์กับอัตราการเติบโตของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณเท่ากับ .77 แสดงว่าปัจจัยดังกล่าวร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของอัตราการเติบโตของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ร้อยละ 59.00 2) ตัวแปรปัจจัยได้แก่ ขนาดของกิจการและอายุของกิจการส่งผลต่ออัตราการเติบโตของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าน้ำหนักความสำคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 และ -0.44 ยกเว้นปัจจัยด้านสถานที่ตั้ง การเข้าร่วมนิคมอุตสาหกรรม และมูลค่าการลงทุนเมื่อเริ่มกิจการไม่ส่งผล 

Downloads