การเปรียบเทียบค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดระหว่างการตรวจวัดภาคสนามกับการคำนวณ จากการใช้วัตถุระเบิดในบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • พิธาน ไพโรจน์

คำสำคัญ:

ความเร็วอนุภาคสูงสุด, ระยะห่างที่ปลอดภัย, ความถี่, วัตถุระเบิด,

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ของค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดและระยะห่างที่ปลอดภัยต่อโครงสร้างอาคารในพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเปรียบเทียบค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ได้จากการตรวจวัดภาคสนามกับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ได้จากการคำนวณการประมาณค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดของหินสั่นตามมาตรฐานการใช้วัตถุระเบิดในงานวิศวกรรมของสภาวิศวกร ซึ่งการวิจัยดังกล่าวใช้วัตถุระเบิดหนัก 3 กิโลกรัมและ 4 กิโลกรัม ที่ความลึกหลุมเจาะ 13 เมตร จากผลการวิจัยพบว่าค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ได้จาก       การตรวจวัดภาคสนามมีค่ามากกว่าค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ได้จากการคำนวณและค่าความถี่ยังเกินกว่ามาตรฐานที่สภาวิศวกรกำหนด ผลจากการวิจัยดังกล่าวทำให้ได้สมการประมาณ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่เหมาะสมกับพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

Downloads