การปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อรา <I>Cordyceps tenuipes</I> (Peck) เพื่อการผลิตเห็ดถั่งเฉ้าหิมะบนดักแด้ไหม

Main Article Content

ฐิติณิชา ไชยชนะ
จิราพร กุลสาริน
ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
ไสว บูรณพานิชพันธุ์
ธัญญา ทะพิงค์แก

บทคัดย่อ

เห็ดถั่งเฉ้าหิมะ (snowflake cordyceps: Cordyceps tenuipes (Peck)) เชื้อราแมลงที่มีสารออกฤทธิ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และเภสัชวิทยา โดยพบมากในก้านดอกเห็ดหรือก้านชูสปอร์ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อราชนิดนี้ให้มีปริมาณสารออกฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น โดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีการฉายรังสี UVC ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 30 วัตต์ ที่ระยะเวลาแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า เชื้อราที่ผ่านการฉายรังสีมีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีโคโลนีสีขาว เส้นใยหนา เจริญฟูบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA คือ ไอโซเลท QSDS1-1 หลังฉายรังสี UVC เป็นเวลา 0.5 และ 5 นาที และไอโซเลท QSDS1-2 หลังฉายรังสี UVC เป็นเวลา 0.5 และ 10 นาที จากนั้นนำทั้ง 4 ไอโซเลทมาทำการศึกษาการสร้างก้านดอกเห็ดบนดักแด้ไหม พบว่า
ไอโซเลท QSDS1-2 ที่ได้รับการฉายรังสี UVC เป็นเวลา 10 นาที สามารถสร้างก้านดอกเห็ดได้อย่างรวดเร็ว มีลักษณะปลายแหลม สีเหลือง และบริเวณปลายก้านดอกเห็ดมีผงสีขาว (โคนิเดีย) เกาะติดอยู่ ขนาดของก้านดอกเห็ดมีความยาวเฉลี่ย 2 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งเท่ากับ  0.10 และ 0.20 กรัม ตามลำดับ และพบปริมาณสาร adenosine เท่ากับ 50.11 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Abdel Hameed, A.A, A.M. Ayesh, M. Abdel Razik and H.F. Abdel Mawla, 2012. Ultraviolet radiation as a controlling and mutating agent of environmental fungi. Management of Environmental Quality: An International Journal 24(1): 53-63.

Ban, K.W., D.K. Park, J.O. Shim, Y.S. Lee, C.H. Park, J.Y. Lee and M.W. Lee. 1998. Cultural characteristics for inducing fruting-body of Isaria japonica. The Korean Journal of Mycology 26(3): 380-386.

Brown, A.E. 2010. Benson’s Microbiological Applications: Laboratory Manual in General Microbiology. McGraw-Hill Book Company, New York. 447 p.

Chen, X.M., J.X. Lu, Y.D. Zhang, J.T. He, X.Z. Guo, G.Y. Tian and L.Q. Jin. 2008. Studies of macrophage immuno-modulating activity of polysaccharides isolated from Paecilomyces tenuipes. International Journal of Biological Macromolecules 43(3): 252-256.

Du, L., J. Song, H. Wang, P. Li, Z. Yang, L. Meng and L. Teng. 2012. Optimization of the fermentation medium for Paecilomyces tenuipes N45 using statistical approach. African Journal of Microbiology Research 6(32): 6130-6141.

Hong, I.P., S.H. Nam, G.B. Sung, I.M. Chung, H. Hur, M.W. Lee, M.K. Kim and S.X. Guo. 2007. Chemical components of Paecilomyces tenuipes (Peck) Samson. Mycobiology 35(4): 215-218.

Huang, L., Q. Li, Y. Chen, X. Wang and X. Zho. 2009. Determination and analysis of cordycepin and adenosine in products of Cordyceps spp. African Journal of Microbiology Research 3(12): 957-961.

Kepler, R.M., J.J. Luangsa-ard, N.L. Hywel-Jones, C.A. Quandt, G.H. Sung, S.A. Rehner, M.C. Aime, T.W. Henkel, T. Sanjuan, R. Zare, M. J. Chen, Z.Z. Li, A.Y. Rossman, J.W. Spatafora and B. Shrestha. 2017. A phylogenetic-based nomenclature for Cordycipitaceae (Hypocreales). International Mycological Association Fungus 8(2): 335-353.

Lu, R., T. Miyakoshi, G.Y. Tian and T. Yoshida. 2007. Structural studies of Paecilomyces tenuipes Samson polysaccharide-part-2. Carbohydrate Polymer 67(3): 343-346.

Luerdara, K., J. Kulsalin, S. Buranapanichpan and T. Tapingkae. 2006. Growth of gold cordyceps (Cordyceps militaris) on pupae of Nanglai Thai native silkworm and eri silkworm. Journal of Agriculture 32(1): 95-102.

Ma, C.X., D.L. Jiang and X.Y. Wei. 2011. Mutation breeding of Emericella foeniculicola TR21 for improved production of tanshinone. Process Biochemistry 46(10): 2059-2063.

Radha, S., R.H. Ba, A. Sridevi, N.B.L. Prasad and G. Narasimha. 2012. Development of mutant fungal strains of Aspergillus niger for enhanced production of acid protease in submerged and solid state fermentation. European Journal of Experimental Biology 2(5): 1517-1528.

Xu, C.P. and J.W. Yun. 2004. Influence of aeration on the production and the quality of the exopolysaccharides from Paecilomyces tenuipes C240 in a stirred-tank fermenter. Enzyme and Microbial Technology 35(1): 33-39.

Xu, C.P., S.W. Kim, H.J. Hwang and J.W. Yun. 2006. Production of exopolysaccharides by submerged culture of an enthomopathogenic fungus, Paecilomyces tenuipes C240 in stirred-tank and airlift reactors. Bioresource Technology 97(5): 770-777.

Xu, C.P., S.W. Kim, H.J. Hwang, J.W. Choi and J.W. Yun. 2003. Optimization of submerged culture conditions for mycelial growth and exo-biopolymer production by Paecilomyces tenuipes C240. Process Biochemistry 38(7): 1025-1030.