สวัสดีครับ วารสารเกษตรฉบับนี้เป็นปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยบทความทางวิชาการจากงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ รวม 15 เรื่อง โดยเป็นบทความทางวิชาการในสาขากีฏวิทยา จำนวน 3 เรื่อง โรคพืช จำนวน 2 เรื่อง พืชไร่ จำนวน 3 เรื่อง ปฐพีศาสตร์ จำนวน 4 เรื่อง และสัตวศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง วารสารเกษตรเป็นวารสารในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีค่า Thai-Journal Impact Factors ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย ประจำปี 2561 เท่ากับ 0.701

เพื่อให้วารสารสามารถพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น สะดวก และรวดเร็วในการจัดพิมพ์วารสารเกษตร กองบรรณาธิการขอความร่วมมือจากผู้ส่งบทความทางวิชาการมาเพื่อตีพิมพ์ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียนโดยเคร่งครัด

ท่านผู้อ่านที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาวารสารเกษตรต่อไปสามารถให้ข้อเสนอแนะโดยตรงต่อ
กองบรรณาธิการทาง E-mail: agjournal22@gmail.com ซึ่งกองบรรณาธิการยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะของท่าน

เผยแพร่แล้ว: 2019-09-20

การเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงนางพญา Tetragonula laeviceps (Smith) Species Complex ในสภาพกึ่งธรรมชาติ

ทักษพร สมมิตร, จิราพร กุลสาริน, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, สมนึก บุญเกิด, กนกวรรณ คำยอดใจ, กฤษณะ เรืองฤทธิ์

343-353

การปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อรา Cordyceps tenuipes (Peck) เพื่อการผลิตเห็ดถั่งเฉ้าหิมะบนดักแด้ไหม

ฐิติณิชา ไชยชนะ , จิราพร กุลสาริน, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, ไสว บูรณพานิชพันธุ์ , ธัญญา ทะพิงค์แก

355-364

ผลของการใช้แมลงกินได้เป็นส่วนผสมในอาหาร SDB (Sabouraud Dextrose Broth) และวัสดุเพาะต่อการเจริญเติบโตของเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง Cordyceps militaris (L.) Link

โสภิณ คำแสนศรี, จิราพร กุลสาริน, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, ธัญญา ทะพิงค์แก, สิริญา คัมภิโร

365-374

การผลิตมันเทศปลอดไวรัส SPFMV และ SPCSV โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชฎาพร ไชยลังกา, ศิริมาศ ชัยชม, เสาวลักษณ์ พิมขันท์, เกวลิน คุณาศักดากุล

375-383

การผลิตดองดึง (Gloriosa rothschildiana O’ Brien) ปลอดไวรัส CMV โดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พรสวรรค์ อุ่นศิลป์, ศิรินทร์ยา มีสวัสดิ์, เกวลิน คุณาศักดากุล

385-393

การถ่ายทอดลักษณะแคระในเฟินกูดดอยใบมัน

สุรวิช วรรณไกรโรจน์, มล. จารุพันธ์ ทองแถม, อนุพันธ์ สุรินรังษี

395-400

การสะสมธาตุสังกะสีในข้าวไร่และข้าวนาสวนภายใต้การปลูกแบบไม่ขังน้ำและน้ำขัง

รรินธร รินสินจ้อย, สิทธิชัย ลอดแก้ว, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

425-434

ผลของการเสริมรำข้าวขาวต่อการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนและการย่อยได้ของโภชนะในโคเนื้อ

บุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, ณรกมล เลาห์รอดพันธ์

487-494

ผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต การย่อยได้ ลักษณะซาก และองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อกระต่ายขุน

อรรถวิทย์ โกวิทวที, พิพัฒน์พงษ์ จันทร์แดง, การุณ ทองประจุแก้ว, ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช

495-502