การประเมินประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกสำหรับการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกอ้อย

Main Article Content

อภิรัฐ บัณฑิตย์

บทคัดย่อ

วัชพืชเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการสูญเสียผลผลิตอ้อยในสภาพการแข่งขันระหว่างพืชปลูกและวัชพืช การใช้สารกำจัดวัชพืชเป็นวิธีการควบคุมวัชพืชที่พบมากที่สุดในแปลงปลูกอ้อย ดังนั้น การศึกษาในสภาพแปลงจึงทำเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้สารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอก (สาร diclosulam, สาร diuron / hexazinone, สาร indaziflam, สาร imazapic + pendimethalin และสาร sulfentrazone) ในแปลงปลูกอ้อยแบบแถวเดี่ยวและแถวคู่ ผลการทดลองพบว่า การใช้สาร diuron / hexazinone อัตรา 210.6 + 59.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่, สาร indaziflam อัตรา 8 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่, สาร imazapic + pendimethalin อัตรา 12 + 148.5 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ และสาร sulfentrazone อัตรา 76.8 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ควบคุมวัชพืชโดยรวมได้ระดับเดียวกัน และไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชปลูกภายใต้วิธีการปลูกต่างกัน ยกเว้นการใช้สาร diclosulam อัตรา 8.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ มีระดับการควบคุมวัชพืชโดยรวมต่ำสุดเมื่อเทียบกับการใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น อย่างไรก็ตาม การใช้สาร diuron / hexazinone และสาร indaziflam ควบคุมวัชพืชได้หลายชนิดมากที่สุด การใช้สาร indaziflam ควบคุมวัชพืชได้หลายชนิดโดยใช้สารอัตราที่ต่ำกว่าการใช้สาร diuron / hexazinone ดังนั้น สาร indaziflam จึงสามารถใช้เป็นสารทางเลือกชนิดใหม่ในแปลงปลูกอ้อยได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Cane and Sugar Promotion Center Region 2. 2017. Details of the data collection process in field. (Online). Available: http://kampangpetch.csrcenter.org/?page_id=249 (December 25, 2017). (in Thai)

El-Nahhal, Y. and N. Hamdona. 2017. Adsorption, leaching and phytotoxicity of some herbicides as single and mixtures to some crops. Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences 22(1): 17-25.

González-Delgado, A.M., M.K. Shukla, J. Ashigh and R. Perkins. 2017. Effect of application rate and irrigation on the movement and dissipation of indaziflam. Journal of Environmental Sciences 51: 111-119.

Heap, I. 2018. The international survey of herbicide resistant weeds. (Online). Available: http://www.weedscience.org (June 10, 2018).

Obien, S.R. and A.M. Baltazar. 1979. Weed control in sugarcane in the Philippines. pp. 45-55. In: Proceedings of the 9th Pest Control Council of the Philippines Conference, Manila.

Office of Agricultural Research and Development Region 5. 2018. Knowledge management; the technology of sugarcane production in the central and western regions. (Online). Available: http://www.sugarzone.in.th/cane/cane_know.pdf (October 30, 2018). (in Thai)

R Development Core Team. 2009. R: a language and environment for statistical computing, (Online). Available: https://cran-archive.r-project.org/bin/windows/base/old/2.9.1/ (February 10, 2015).

Ramburan, S. and N. Nxumalo. 2017. Regional, seasonal, cultivar and crop-year effects on sugarcane responses to residue mulching. Field Crops Research 210: 136-146.

Sebastian, D.J., S.J. Nissen, P. Westra, D.L. Shaner and G. Butters. 2017. Influence of soil properties and soil moisture on the efficacy of indaziflam and flumioxazin on Kochia scoparia L. Pest Management Science 73(2): 444-451.

Vanhala, P., D. Kurstjens, J. Ascard, A. Bertram, D.C. Cloutier, A. Mead, M. Raffaelli and J. Rasmussen. 2004. Guidelines for physical weed control research: flame weeding, weed harrowing and intra-row cultivation. pp. 208-239. In: Proceedings of the 6th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, Lillehammer.

Vera, C.L., S.M. Woods and J.P. Raney. 2006. Seeding rate and row spacing effect on weed competition, yield and quality of hemp in the Parkland region of Saskatchewan. Canadian Journal of Plant Science 86(3): 911-915.

Yirefu, F., T. Tana, A. Tafesse and Y. Zekarias. 2012. Competitive ability of sugarcane (Saccharum officinarum L.) cultivars to weed interference in sugarcane plantations of Ethiopia. Crop Protection 32: 138-143.

Yirefu, F., T. Tana, A. Tafesse and Y. Zekarias. 2013. Weed interference in the sugarcane (Saccharum officinarum L.) plantations of Ethiopia. Agriculture, Forestry and Fisheries 2(6): 239-247.

Zafar, M., A. Tanveer, Z.A. Cheema and M. Ashraf. 2010. Weed-crop competition effects on growth and yield of sugarcane planted using two methods. Pakistan Journal of Botany 42(2): 815-823.