ผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต การย่อยได้ ลักษณะซาก และองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อกระต่ายขุน

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Attawit Kovitvadhi
Pipatpong Chundang
Karun Thongprajukaew
Chanin Tirawattanawanich

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ของการทดลองนี้คือการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ คุณภาพซาก และองค์ประกอบทางเคมีในเนื้อกระต่ายขุนที่ถูกเลี้ยงในโรงเรือนที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน กระต่ายหย่านมสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์จำนวน 40 ตัวถูกสุ่มเข้ากลุ่มทดลองเพื่อเพาะเลี้ยงในโรงเรือนที่รักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมและคงที่ (OT) ซึ่งไม่เกิดความเครียดจากความร้อน (Temperature Humidity Index: THI=21.5-23.1) และโรงเรือนระบบเปิดที่อุณหภูมิจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม (AT) ทำให้มีบางช่วงที่เกิดภาวะเครียดจากความร้อนได้ (THI=24.8-36.2) รวมทั้งอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้าง กลุ่ม AT มีน้ำหนักมีชีวิต อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน น้ำหนักเข้าฆ่า น้ำหนักซากอุ่น และน้ำหนักซากเย็นต่ำกว่ากลุ่ม OT (P<0.05) ในขณะที่กระต่ายในกลุ่ม AT มีอัตราการย่อยได้ของสารอาหารที่สูงกว่ากลุ่ม OT (P<0.05) นอกจากนี้พบว่าสัดส่วนของน้ำที่เพิ่มขึ้น และสารอาหารที่ลดลงในเนื้อกระต่ายที่เพาะเลี้ยงภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน (P<0.05) จากผลการทดลองนี้การเพาะเลี้ยงกระต่ายภายใต้ความเครียดจากความร้อนส่งผลเสียตามมาในด้านของประสิทธิภาพการผลิต และองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อ

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. 17th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington. 2200 p.
Chiericato, G.M., C. Rizzi and V. Rostellato. 1993. Effect of genotype and environmental temperature on the performance of the young meat rabbit. World Rabbit Science 1: 119-125.
Dalle Zotte, A. and G. Paci. 2014. Rabbit growth performance, carcass traits and hind leg bone characteristics as affected by the sire breed, season, parity order and sex in an organic production system. Animal Science Papers and Reports 32: 143-159.
FAOSTAT. 2018. World rabbit production. (Online). Available: https://www.fao.org/faostat/en/#data/ QA (July 15, 2018).
Ghosh, S.K., A. Das, K.M. Bujarbaruah, A. Das, K.R. Dhiman and N.P. Singh. 2008. Effect of breed and season on rabbit production under subtropical climate. World Rabbit Science 16: 29-33.
Habeeb, A.A., A.I. Aboul-Naga and H.M. Yousef. 1993. Influence of exposure to high temperature on daily gain, feed efficiency and blood component of growing male Californian rabbits. Egyptian Journal of Rabbit Science 3: 73-80.
Hermes, I.H., B.M. Ahmed, M.H. Khalil, M.S. Salah and A.A. Al-Homidan. 1999. Growth performance, nutrients utilization and carcass traits of growing Californian rabbits raised under different ambient temperatures. Egyptian Journal of Rabbit Science 9: 117-138.
Kovitvadhi, A., P. Sanyathitiseree, L. Gasco and T. Rukkwamsuk. 2016a. Meat rabbit production in central, western and eastern Thailand: Social network and current status. pp. 961-964. In: Proceedings of the 11th World Rabbit Congress, Qingdao, China.
Kovitvadhi, A., L. Gasco, I. Ferrocino, L. Rotolo, S. Dabbou, V. Malfatto, F. Gai, P.G. Peiretti, M. Falzone, C. Vignolini, L. Cocolin and I. Zoccarato. 2016b. Effect of purple loosestrife (Lythrum salicaria) diet supplementation in rabbit nutrition on performance, digestibility, health and meat quality. Animal 10: 10-18.
Marai, I.F.M., A.A.M. Hebeeb and A.E. Gad. 2002. Rabbits’ productive, reproductive and physiological performance traits as affected by heat stress: a review. Livestock Production Science 78: 71-90.
Marai, I.F.M., M.S. Ayyat and U.M. Abd El-Monem. 2001. Growth performance and reproductive traits at first parity of New Zealand White female rabbits as affected by heat stress and its alleviation under Egyptian conditions. Tropical Animal Health and Production 33: 451-462.
Marai, I.F.M., M.S. Ayyat, H.A. Gabr and U.M. Abd El-Monem. 1999. Growth performance, some blood metabolites and carcass traits of New Zealand White broiler male rabbits as affected by heat stress and its alleviation under Egyptian conditions. Cahiers Options Méditerranéennes 41: 35-42.
Perez, J.M., F. Lebas, T. Gidenne, L. Maertens, G. Xiccato, R. Parigi-Bini, A. Dalle Zotte, M.E. Cossu, A. Carazzolo, M.J. Villamide, R. Carabaño, M.J. Fraga, M.A. Ramos, C. Cervera, E. Blas, J. Fernandez, L. Falcão-e-Cunha and J. Bengala Freire. 1995. European reference method for in vivo determination of diet digestibility in rabbits. World Rabbit Science 3: 41-43.
Pla, M., J. Fernandez Carmona, E. Blas and C. Cervera. 1994. Growth and some carcass traits of adult rabbits under high ambient temperature. World Rabbit Science 2: 147-151.
R Development Core Team. 2008. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
Rotta, P.P., I.N. Prado, R.M. Prado, J.L. Moletta, R.R. Silva and D. Perotto. 2009. Carcass characteristics and chemical composition of the Longissimus muscle of nellore, caracu and Holstein-friesian bulls finished in a feed lot. Asian-Australian Journal of Animal Sciences 22: 598-604.
Zeferino, C.P., A.S.A.M.T. Moura, S. Fernandes, J.S. Kanayama, C. Scapinello and J.R. Sartori. 2011. Genetic group × ambient temperature interaction effects on physiological responses and growth performance of rabbits. Livestock Science 140: 177-183.
Zeferino, C.P., C.M. Komiyama, S. Fernandes, J.R. Sartori, P.S.S. Teixeira and A.S.A.M.T. Moura. 2013. Carcass and meat quality traits of rabbits under heat stress. Animal 7: 518-523.