บทบรรณาธิการ

            วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) เป็นฉบับที่ทางวารสารได้ถูกปรับลดมาอยู่ในระดับฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทั้งนี้เพื่อให้ทางวารสารได้ปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งปัญหาหลักๆ ที่สำคัญก็คือระบบวารสารออนไลน์ที่ทางวารสารวิจัยฯ ยังไม่สามารถทำได้ตามคุณภาพของศูนย์ TCI ซึ่งวารสารต้องมีระบบรับส่ง การติดตาม การตรวจพิจารณาบทความ การตีพิมพ์ และระบบอื่นๆ แบบออนไลน์ทั้งหมด ดังที่ทางวารสารได้เคยแจ้งไว้ในหลายฉบับแล้วโดยให้ผู้แต่งส่งบทความผ่านทางระบบไทยโจซึ่งเป็นระบบวารสารแบบออนไลน์ที่สมบูรณ์ (https://li01.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal2rmutto) ทั้งนี้ทางผู้แต่งสามารถเข้าไปสมัครเป็นผู้แต่งและส่งบทความได้ตามที่อยู่เว็บไซต์ข้างบนนี้ และท่านจะสามารถติดตามสถานะของบทความของท่านได้ตลอดว่าอยู่ในขั้นตอนใดทางเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งจากการเข้าสู่ระบบไทยโจของวารสารอย่างสมบูรณ์นั้น จะทำให้วารสารปรับคุณภาพเข้าตามเกณฑ์ของศูนย์ TCI ได้ และสามารถยื่นปรับในระดับฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ได้อีกตามที่ศูนย์ TCI กำหนด ทั้งนี้ในส่วนของคุณภาพโดยเบื้องต้นของบทความนั้น ทางวารสารฯ จะตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่จัดทำรูปแบบตีพิมพ์ตามที่วารสารกำหนดเท่านั้น ดังนั้นนักวิจัยต้องจัดส่งบทความมาตามรูปแบบที่กำหนดของวารสาร และมีการอ้างอิงถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้แล้วบทความวิจัยจะต้องผ่านการคัดกรองทั้งจากทางกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านในการตรวจพิจารณา จึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร และทางกองบรรณาธิการขอแจ้งถึงขอบเขตของการรับบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ของวารสาร สำหรับท่านที่จะส่งบทความมาต่อไป โดยวารสารจะรับบทความทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในทางด้าน (1) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร (3) วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังที่ได้แจ้งในส่วนของนโยบายพิจารณาบทความในวารสารฉบับนี้

Published: 17-06-2020

Estimation of stature of person from step length

Orathai Kheawpum, Sirirat Choosakoonkriang, Supachai Supaluknari, Piyapa Junmon

30-37

Relaxation Assessment of Steel Wire Strand for Prestressing of Concrete

Siva Sitthipong, Prasaln Boonpachr, Sittipong Lohwirakorn, Suppachai Chainarong, Chaiyoot Meengam

71-81