เผยแพร่แล้ว: 2022-10-26

ผลของฮอร์โมนพืชต่อการเจริญของว่านขันหมาก (Aglaonema tenuipes Engl.) ในหลอดทดลอง

ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์, ศิริจันทร์ ตาใจ, อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี, พรพนิต ศศิวัฒน์ชุติกุล, ยุพา บุญมี