เผยแพร่แล้ว: 2023-12-12

การกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งและสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยเยื่อกรองแบบไมโคร

อภิญญา อ่อนสาร, สุพัฒน์พงษ์ มัตราช, วิภาดา เดชะปัญญา, กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา, สมภพ สนองราษฎร์, เทียมมะณีย์ รัตนวีระพันธ์

225-234

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครมัณฑะเลย์ และทางเลือกในการลดก๊าซเรือนกระจก

เฮต ตีรี, อวัสดา พงศ์พิพัฒน์, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

235-252