Published: 2014-06-08

เสถียรภาพทางอุณหภูมิของ Tetraphenylporphyrin และ Metalloporphyrin

สุภกร บุญยืน, สมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ, จันทิมา สุขจันทร์, วุฒิพรรณ จันต๊ะยอด, กมลเนตร จันทร์แสง, ทศพล พรหมสถิตย์

1-6

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกผักกาดด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี

จาตุรงค์ สัมฤทธิ์, เปรมณัช ขุนปักษี, ธีระชัย ธนานันต์, นฤมล ธนานันต์

23-28

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกขมิ้นด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี

วริสรา แทนสง่า, ธีระชัย ธนานันต์, บุญหงษ์ จงคิด, นฤมล ธนานันต์

29-35