Published: 2017-06-25

ประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากบุกเพื่อรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการเก็บรักษาผลส้มเขียวหวาน

อนันต์ พิริยะภัทรกิจ, จิตตา สาตร์เพ็ชร์, มยุรา ล้านไชย, อนวัช สุวรรณกุล, คนึงนิจ บุศราคำ, ณัฐพงค์ จันจุฬา, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

301-308

การขยายพันธุ์ผลไม้พื้นบ้าน “นมช้าง”

อนันต์ พิริยะภัทรกิจ, กนกอร อัมพรายน์, ณัฐพงค์ จันจุฬา, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

309-315

การคัดกรองฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเอนโดไฟต์ที่แยกได้จากต้นข้าว

สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์, วัชรพงษ์ ป้องปาน, รัตนาพร อยู่พร้อม

358-368

ค่าทางสถิติสำหรับกำหนดความสัมพันธ์แบบพี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันจากการตรวจดีเอ็นเอลำดับซ้ำบนออโทโซม จำนวน 15 ตำแหน่ง ในคนไทย

สุนิษา โอบอ้อม, ธิติ มหาเจริญ, จิตติมา โชติวรานนท์, ธวัช รินทะชัย, ณภัทร ธนะโชครุ่งเรือง, บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค

406-413