การใช้รีโมทเซนซิ่งเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในบริเวณชายฝั่งอันดามัน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

Remote Sensing Applications for Change Detection in The Andaman Sea Coastal Region, Sikao District, Trang Province

  • ศุภวัฒน์ อินทร์เกิด Trang
  • นิคม อ่อนสี
  • นเรศ ขวัญทอง
  • นฤทธิ์ กล่อมพงษ์
  • ธวัชชัย ขันขจร

Abstract

This research focuses on studying coastal change. Analyze the rate and volume of change in the Andaman coast, Sikao district, Trang, during 1995 - 2019 by comparing coastline data from satellite images in 1995 versus 2016. Located on the west coast of the andaman sea. The coastline is approximately 136.33 km, with a total coastal erosion of 18.80 km. Experiencing problems with coastal erosion. Especially in Sikao district. This will be processed by the average to summarize the average erosion and accumulation of each year. The study found that 9 study areas were Laem Sae Beach, Hua Hin Beach, Hadadata Beach, Hat Rajamangala Beach, Pak Meng Beach, Bum Hin Beach, Thung Thong Beach, Chang Lang Beach, Chao Mai Beach. Accumulation of coastlines the loss of coastline in the form of coastal erosion was 753.194 rai at a distance of about 25.46 km. The results of the study concluded that changes in the coastline of Sikao during the 1995 to 2016 erosion rates were significantly higher than the sample retention rates based on this data, Sikao District, Trang Province, is another area where coastal shores should be monitored to avoid future impacts and to find a way to manage the coastline.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2552). รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลของไทยประจำปี 2552. กรุงเทพฯ: ไทภูมิพับลิชชิ่ง.
พยอม รัตนมณี คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร และวิสุทธิ์ โชติกเสถียร. (2551). การป้องกันแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ. ใน การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 (หน้า 38-44). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2544). พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ:
อรุณการพิมพ์.
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม. (2552). รายงานการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลต่อสภาพการใช้ที่ดินชายฝั่งของประเทศไทย. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2546). โครงการศึกษาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ปากแม่น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ถึงปากแม่น้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. (2554). การวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทยโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมระยะที่ 2. กรุงเทพฯ: ฝ่ายพัฒนากระบวนการประยุกต์ภูมิสารสนเทศศูนย์พัฒนาภูมิสารสนเทศ.
สิน สินสกุล สุวัฒน์ ติยะไพรัช, นิรันดร์ ชัยมณี และบรรเจิด อร่ามประยูร. (2545). รายงานวิชาการการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย. กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี.
Mcfeeter, S.K. (1996). The use of the normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing, 17, 1425-1432.
Pei-Jun, D., Hao, S. and Wei, Z. (2009). Target Identification from High Resolution Remote Sensing Image by Combining Multiple Classifiers. Lecture Notes in Computer Science, 5519, 408-417.
Xue, C., Jian-Wen, M. and Qin, D. (2005). Remote Sensing Change Detection Based on Bayesian Networks Classifications. Journal of Remote Sensing, 9, 667-672.
Published
2018-08-31
Section
บทความวิจัย (Research Articles)