Effect of Culture Media and Bud Splitting on Development of Banana (Musa sp. cv. Namwa (ABB)) from In Vitro Shoot Bud Culture ผลของสูตรอาหารและการผ่าหน่อต่อการพัฒนาของปลายยอดกล้วยน้ำว้าในสภาพปลอดเชื้อ

  • ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • เพชรพิกุล วางมูล
  • สุภาวดี รามสูตร
Keywords: Musa sp. cv. ‘Numwa’, micropropagation, bud splitting, culture media, Musa sp. cv. Namwa, Micropropagation, Bud splitting, Culture media

Abstract

The aim of this study was to determine the effect of explant preparations on shoot proliferation of banana (Musa sp. cv. Namwa) in vitro. Multiple shoots formation was not significant difference after culturing on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with 1 and 3 mg/l N6-benzyladenine (BA) and 0.10% activated charcoal. Cutting pseudostem and median longitudinal section the shoot gave the highest percentage of multiple shoot induction at 100 and average number of shoots at 2.30 shoots/explant. The new shoot consisted of 2.30 leaves/shoot with 3.22 cm of plant height. In case of root induction, ½ MS with 3.00% sucrose, 0.75% agar and 0.10% activated charcoal gave the highest result in root induction at 96 (5 roots/explants). In vitro normal shoots with dark green leaves and white lateral root around stem were obtained from this study. Therefore, cutting pseudostem and in median longitudinal section of shoot was suitable for mass propagation and breeding of banana.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัลยาณี สุวิทวัส ภาสันต์ ศารทลูทัต พินิจ กรินท์ธัญญกิจ พิมพ์นิภา เพ็งช่าง เรืองศักดิ์ กมขุนทด และขวัญหทัย ทนงจิตร. (2558). อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า 8 พันธุ์จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 46(3)(ฉบับพิเศษ), 213-216.
ธนวดี พรหมจันทร์ สุภาวดี รามสูตร และปรีดา บุญเวศน์. (2559). ผลของผงถานและวัสดุปลูกตอ การเจริญเติบโต และอัตรารอดชีวิตของตนกลวยไมเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด. วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 35(2), 53-61.
นิพิจ พินิจผล และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. (2551). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 39(3)(ฉบับพิเศษ), 116-119.
พัชนันท์ เย็นใส และพจมาลย์ สุรนิลพงศ์. (2557). ผลของ benzyladenine และ thidiazuron ต่อการชักนำยอดรวมของกล้วยช้างในสภาพปลอดเชื้อ. แก่นเกษตร, 42(3)(ฉบับพิเศษ), 157-161.
ยุพาภรณ์ จิโรภาสภาณุวงศ์ สุภาวดี รามสูตร เกศศิรินทร์ มหรรณพ และธิดารัตน์ นิลกระวัตร์. (2558). การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมวงเทพรัตนในสภาพปลอดเชื้อโดยใชพาโคลบิวทราโซล. วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 34(1), 53-60.
ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์ และเพชรพิกุล วางมูล. (2560). ผลของเทคนิคการผ่าหน่อต่อการเพิ่มจำนวนต้นสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี (Queen Group) ในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 4(4), 10-15.
วราภรณ์ หีดฉิม และสมปอง เตชะโต. (2560). ผลของการเตรียมชิ้นส่วนและความเข้มข้นของ BA ต่อการสร้างยอดรวมของกล้วยหอมเขียวในหลอดทดลอง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 4(2), 6-12.
ศรันยา คุ้มปลี ธีร์ หะวานนท์ และภาสันต์ ศารทลูทัต. (2558). การเพิ่มจำนวนหน่อพันธุ์สับปะรด 'MD2' โดยวิธีการผ่าจุก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 46(3)(ฉบับพิเศษ), 121-124.
สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ ทิวา รักนิ่ม และสมปอง เตชะโต. (2559). ผลของสูตรอาหารต่อการสร้างแคลลัสและการพัฒนา เป็นพืชต้นใหม่ของ Bacopa monnieri L. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 8(1), 22-30.
อรุณี ม่วงแก้วงาม. (2557). การขยายพันธุ์กล้วยหิน (Musa sapientum Lin.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอด. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 1(3), 24-27.
Abdelwahd, R., Hakam, N., Labhilili, M. and Udupa, S.M. (2008). Use of an absorbant and antioxidant to reduce the effect of leached phenolics in in vitro plantlet regeneration of faba bean. African Journal of Biotechnology, 7(8), 997-1002.
Danot, M.U. (2007). Morpho-Physiological aspects of micro-propagating banana under different hormonal condition. Asian Journal of Plant Sciences, 6(3), 496-501.
Deepika, C., Basanti, B., Singh, J.D., Subhash, K. and Anil, P. (2018). An insight into in vitro micropropagation studies for banana-review. Internation Journal of Agriculture Sciences, 10(5), 5346-5349.
Gubbuk, H. and Pekmezci, M. (2007). In vitro propagation of banana (Musa spp.) sing thidiazuron and activated charcoal. Acta Agriculture Scandinavica, Section B-Soil & Plant Science, 56(1), 65-69.
Hussein, N. (2012). Effects of nutrient media constituents on growth and development of banana (Musa spp.) shoot tips cultured in vitro. African Journal of Biotechnology, 11(37), 9001-9006.
Josephine, U.A. and Julian, O. (2011). Split crown technique for mass propagation of smooth Cayenne pine apple in South-South Nigeria. African Journal of Plant Science, 5(10), 591-598.
Khalid, N. (2011). Effect of Benzylaminopurine (BAP) pulsing on in vitro shoot multiplication of Musa acuminate (banana) cv. Berangan. African Journal of Biotechnology, 10(13), 2446-2450.
Murashige, T. and Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue culture. Physiologia Plantarum, 15(3), 473-497.
Ngomuo, M., Mneney, E. and Ndakidemi, P.A. (2014). The in vitro propagation techniques for producing banana using shoot tip cultures. American Journal of Plant Sciences, 5(11), 1614-1622.
Rahman, S., Biswas, N., Hassan, M.M., Ahmed, M.G., Mamun, A., Islam, M.R., Moniruzzaman, M. and Haque, M.E. (2013). Micropropagation of banana (Musa sp.) cv. Agnishwar by In vitro shoot tip culture. International Research Journal of Biotechnology, 4(4), 83-88.
Published
2019-06-18
Section
บทความวิจัย (Research Articles)