Yields and Properties of Sago Flour (Metroxylon sagu Rottb.) on the Different Stages of Sago Palm Tree in Nakhon Si Thammarat Province ผลผลิตและคุณสมบัติของแป้งสาคูระยะต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ฉัตรชัย สังข์ผุด
  • จีราภรณ์ สังข์ผุด คณะวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • อนุสรณ์ บรรลือพืช
Keywords: Yield, Sago Palm Flour, Properties

Abstract

The objective of this research is to know the utilization of sago palm tree from Nakhon Si Thammarat province, southern Thailand. Our aim is to investigate the production of sago flour from palm trees of different growth stages. This research also identifies the physicochemical properties of sago flour produced from three different growth staged palm trees; 1st stage: the plants aged from 6-7 years, 2nd stage: the plants before starting of flowering period and 3rd stage: starting from flowering stage to antler shape period. Sago was collected from stem base, central trunk, and stem end. The whole body weight (mean ± standard deviation) of 1st, 2nd and 3rd staged plants were 654.45±72.81, 780.70±92.53 and 922.00±152.62 kg/tree, respectively, and debarked parts weight were 525.46±55.49, 628.40±34.50 and 714.61±40.53 kg/tree, respectively. During comparing the sago production from three staged plants, 3rd staged plants produced the highest percentage of sago (19.77± 0.68%). When phenolic compound and antioxidant activity of sago flour were compared, it was observed that 2nd staged plants produced the highest amount of phenolic compound (133.57±22.89 mg GAE/100 g) and highest percentage of antioxidant (62.60±11.21%). Antioxidant was measured in terms of % radical scavenging activity at 100 mg/ml. Color values (CIE L*, a*, b*) of sago flour  produced from different staged plants were different. Sago flour found from 1st and 2nd staged plants were more white (L*-1st stage: 90.17±0.80, 2nd stage: 89.86±0.69; a*-1st stage: 1.49±0.87, 2nd stage: 2.10±1.48; b*-1st stage: 7.03±0.83, 2nd stage: 7.36±1.23), while sago flour produced from 3rd staged plants were pinkish-white (L* 89.12±1.16, a* 4.30±1.90, and b* 6.35±1.76). Study of the shape and size of sago starch granules with field emission scanning electron microscope found that sago flour had smooth surface and oval shape. During measuring the particle sizes of flour granules (found from 1st, 2nd and 3rd staged plants) the sizes were observed about 12-42, 6-37 and 15-47 micrometer, respectively. This study confirms that during sago harvesting, people should choose 2nd and 3rd staged plants due to higher sago yield, as well as due to higher phenolic compound and antioxidant activity in sago flour which could be beneficial for cosmetic production and for the people who are health-conscious.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กล้าณรงค์ ศรีรอต เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ รังสิมา ชลคุป สุนีย์ โชตินีรนาท สุนีรัตน์ หทัยรักษ์ธรรม สมยศ จรรยาวิลาส ธีระ ทองเผือก สาลี่ บัวลำไย และฉัตรชัย ปฏิยุทธ. (2542). คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสาคู (Metroxylon spp.) ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
จันทร์เพ็ญ ไชยนุ้ย. (2550). ผลของสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งผสม (แป้งมันสำปะหลังและแป้งสาคู) ต่อคุณภาพของข้าวเกรียบ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
นิพนธ์ ใจปลื้ม กัญจนัสม์ พาพล และอัจฉรา ใจปลื้ม. (2552). การเจริญเติบโตของปาล์มสาคูปลูกใหม่และปาล์มสาคูในธรรมชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
เปลื้อง บุญแก้ว และมงคล คงเสน. (2557). การใช้ปาล์มสาคูในอาหารสัตว์. วารสารนราธิวาสราชนครินทร์, 6(1), 113-119.
เปลื้อง บุญแก้ว อัจฉรา นิยมเดชา และมงคล คงเสน (2558). การเสริมเนื้อเยื่อสาคูในอาหารที่มีผลต่อสมรรมภาพการผลิตของไก่พื้นเมือง. วารสารนราธิวาสราชนครินทร์, 7(2), 113-117.
ละอองศรี ศิริเกษร สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ และวชิรญา เหลียวตระกูล. (2561). การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันเทศ 6 พันธุ์. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 10(3), 411-423.
ลัญจกร จันทร์อุดม นุชวรา องศารา ดาวีณาร ยีเลาะ และสุไรดา มามะแตหะ. (2559). การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ปอเยาะทุเรียนระหว่างการหมัก. วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 35(2), 1-15.

ศศิวิมล บุญยิ่ง สุนทรี สุวรรณสิชณน์ และวรางคณา สมพงษ์. (2552). สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งสาคูและผลของการใช้แป้งสาคูทดแทนแป้งสาลีต่อคุณภาพของคุกกี้. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
Agbor, G.A., Vinson, J.A., Oben, J.E. and Ngogang, J.Y. (2006). Comparative analysis of the vitro antioxidant activity of white and black pepper. Nutrition Research, 26(12), 659-663.
Karim, A.A., Tie, A.P., Manan, D.M.A. and Zaidul, I.S.M. (2008). Starch from the sago (Metroxylon sagu) palm tree-properties, prospects, and challenges as a new industrial source for food and other uses. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 7(3), 215-228.
Michiel, F. (1997). Sago palm Metroxylon sagu Rottb. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops.13. Rome: International Plant Genetic Resources Institute.
Soon, Y.Y. and Barlow, P.J. (2004). Antioxidant activity and phenolic content of selected fruit seeds. Food chemistry, 88(3), 411-417.
Uthumporn, U., Wahidah, N. and Karim, A.A. (2014). Physicochemical properties of starch from sago (Metroxylon sagu) palm grown in mineral soil at different growth stages. IOP Conference Series Materials Science and Engineering, 62(1), 1-11.
Yang, X., Barton, H.J., Wan, Z., Li, Q., Ma, Z., Li, M., Zhang, D. and Wei, J. (2013). Sago-type palms were an important plant food prior to rice in southern subtropical China. Plos one, 8(5), 1-8.
Published
2019-06-30
Section
บทความวิจัย (Research Articles)