ประกาศเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการของวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2021-04-23

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ดังนี้

  1. การเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชการแบบปกติ อัตราเรื่องละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  2. การเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการแบบเร่งด่วน (Fast Track) อัตราเรื่องละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

                เมื่อผู้เขียนบทความได้รับแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความ (ขั้นต้น) แล้ว ให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการส่งบทความความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินต่อไป ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

   ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

ประกาศเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการของวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้