ประกาศเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการของวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23-04-2021

favicon_th_TH.png

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ดังนี้

    การเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแบบปกติ อัตราเรื่องละ 3,500 บาท 

**วารสารฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าดำเนินการใด ๆ นอกจากอัตราค่าบริการเผยแพร่บทความตามที่กำหนดเท่านั้น 

                เมื่อผู้เขียนบทความได้รับแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความ (ขั้นต้น) แล้ว ให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการส่งบทความความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินต่อไป ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

   ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นต้นไป