การเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลและปริมาณคอลลาเจนต่อค่าแรงตัดผ่านในเนื้อไก่ไข่ ที่อายุ 85 และ 90 สัปดาห์ ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น

ผู้แต่ง

  • อังสุมา แก้วคต สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
  • โซเฟียน ดือราแม สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
  • ฉันทกรณ์ ชอบค้า สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
  • สุดา ชูถิ่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
  • อัจฉรา ขยัน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

คำสำคัญ:

คอเลสเตอรอล, คอลลาเจน, แรงตัดผ่าน, เนื้อ, ไก่ไข่

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอล และปริมาณคอลลาเจนต่อค่าแรงตัดผ่านเนื้อในไก่ไข่ที่อายุ 85 และ 90 สัปดาห์ ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น โดยไก่ไข่ได้รับน้ำและอาหารอย่างเต็มที่ (ad libitum) อาหารที่ให้เป็นอาหารไก่ไข่สำเร็จรูปทางการค้า เมื่อไก่ไข่มีอายุครบตามกำหนดจะถูกสุ่มมาจำนวนช่วงอายุละ 10 ตัว ไก่ไข่ถูกฆ่าตามแบบวิธีมาตรฐานสากล และตัดแต่งซากแบบสากล จากนั้นเก็บตัวอย่างเนื้ออกและสะโพกเพื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณคอเลสเตอรอล คอลลาเจน และค่าแรงตัดผ่านเนื้อ ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื้ออกของไก่ไข่ที่อายุ 85 และ 90 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่เนื้อสะโพกของไก่ไข่ที่อายุ 90 สัปดาห์ มีปริมาณคอเลสเตอรอลสูงกว่าไก่ไข่ที่อายุ 85 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) สำหรับปริมาณคอลลาเจนที่ละลายได้ คอลลาเจนที่ไม่ละลาย และค่าแรงตัดผ่านเนื้อของไก่ไข่  ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม (P>0.05) นอกจากนี้เนื้ออกและเนื้อสะโพกของไก่ไข่ที่อายุ 85 และ 90 สัปดาห์ พบว่าปริมาณคอลลาเจนที่ไม่ละลายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าแรงตัดผ่านเนื้อ มีค่าเท่ากับ r=0.918 และ r=0.885 (P<0.001) ตามลำดับ

References

Armstrong, E.J., P.K. Safo and F.M. Sacks. 2005. Pharmacology of Cholesterol and Lipoprotein Metabolism. pp. 357-373. In Golon, D., A. Tashjian, J.R. Armstrong, E. Galanter, J. Armstrong and A. Arnaout. (eds.) Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy. Philadephia: Lippincott Williams & Wilkins.

Atthaporn, S., C. Wattanachant, S. Wattanachant and S. Wattanasit. 2009. Effects of rearing systems and age on carcass percentage, physical properties, microstructure and chemical composition of Kai Nok Dang (Thai native chicken) muscle. J. Sci. Technol. MSU. 28(4): 412-423. [in Thai]

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement. 2010. Free-range Chicken System. Bangkok: Department of Livestock Development. 32 p. [in Thai]

Castellini, C., C. Mugnai and A. Dal Bosco. 2002. Meat quality of three chicken genotypes reared according to the organic system. Ital. J. Food Sci. 14: 401-412.

Chaosap, C. and K. Tuntivisoottikul. 2006. Carcass Quality and Some Muscle Properties of Broiler, Native, Sritong and Tanawsri Chickens. pp. 52-60. In Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Cheva-Isarakul, B., T. Mahuemaung and S. Tangtaweewipat. 2004. Production of Low Fat and Low Cholesterol Broilers Meat by Supplementing Organic Copper or Chromium or Unsaturated Fat. pp. 253-261. In Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference: Animals, Veterinary Medicine. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Coró, F.A.G., E.Y. Youssef and M. Shimokomaki. 2003. Age related changes in poultry breast meat collagen pyridinoline and texture. J. Food Biochem. 26: 533-541.

Fakolade, P.O. 2015. Effect of age on physico-chemical, cholesterol and proximate composition of chicken and quail meat. Afr. J. Food Sci. 9(4): 182-186.

Farmer, L.J., G.C. Perry, P.D. Lewis, G.R. Nute, J.R. Piggott and R.L.S. Patterson. 1997. Responses of two genotypes of chicken to the diets and stocking densities of conventional UK and label rouge production systems. II. Sensory attributes. Meat Sci. 47: 77-93.

Hill, F. 1966. The solubility of intramuscular collagen in meat animal of various ages. J. Food Sci. 31: 161-166.

Husak, R.L., J.G. Sebranek and K. Bregendahl. 2008. A survey of commercially available broilers marketed as organic, free-range and conventional broilers for cooked meat yields, meat composition, and relative value. Poult. Sci. 87: 2367-2376.

Intarapichet, K., M. Sutheerawattananonda and W. Suksombat. 2003. A comparative study of characteristics, chemical composition and sensory qualities of hybrid native chicken, commercial broilers and laying male chicks. 260 p. In Research Report. Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]

Intarapichet, K., W. Suksombat and B. Maikhunthod. 2008. Chemical compositions, fatty acid, collagen and cholesterol contents of Thai hybrid native and broiler chicken meats. J. Poult. Sci. 45: 7-14.

Jaturasitha, S., S. Saitong, A. Phongphaew, T. Apichatsrungkoon and A. Leotaragul. 2003. Carcass and meat quality of Thai indigenous chicken and their crosses 4 lines. 185 p. In Research Report. Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]

Jaturasitha, S. 2004. Meat Management. . Chiang Mai: Mingmuang Press 170 p. [in Thai]

Jaturasitha, S., A. Kayan and M. Wicke. 2008. Carcass and meat characteristics of male chickens between Thai indigenous compared with improved layer breeds and their crossbred. Arch. Tierz. 51: 283-294.

Jayasena, D.D., S. Jung, H.J. Kim, Y.S. Bae, H.I. Yong, J.H. Lee, J.G. Kim and C. Jo. 2013. Comparison of quality traits of meat from Korean native chickens and broilers used in two different traditional Korean cuisines. Asian Australas. J. Anim. Sci. 26: 1038-1046.

Jung, D.H., H.G. Biggs and W.R. Moorehead. 1975. Colorimetry of serum cholesterol with use of ferric acetate uranyl acetate and ferrous sulfate/sulfuric acid reagents. J. Clin. Chem. 21(10): 1526-1530.

Lawrie, R.A. 1998. Lawrie’s Meat Science. 6thed. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd. 366 p.

Maksri, N., N. Chauychuwong, R. Chauychuwong and K. Soisuwun. 2017. Effects of supplementation with Andrographis paniculata and Curcuma longa in feed on carcass composition and meat quality of spent laying hen. Khon Kaen Agr J. 45 (Suppl.1): 20-25. [in Thai]

Nishimura, T., S. Fang, J. Wakamatsu and K. Takahashi. 2009. Relationships between physical and structural properties of intramuscular connective tissue and toughness of raw pork. Anim Sci J. 80(1): 85-90.

Pongduang, U., A. Leotaragul, A. Pianmongkol, P. Thakeow and S. Jaturasitha. 2013. Tenderness of Pradu Hang Dam Chiang Mai 1, Pradu Hang Dam’s crossbred and broiler. Khon Kaen Agr J. 41(Suppl.1): 21-26. [in Thai]

Riley, J.D., T.C. Schroeder and T.L. Wheeler. 2005. Valuing Fed Cattle Using Slice Shear Force Measurements. pp. 1-22. In Selected Paper for Presentation at the Western Agricultural Economics, Association Annual Meeting 6-8 Jul. 2005. San Francisco, California: Western Agricultural Economics Association.

Rule, D.C., K.S. Broughton, S.M. Shellito and G. Maiorano. 2002. Comparison of muscle fatty acid profiles and cholesterol concentrations of bison, beef cattle, elk and chicken. J. Anim. Sci. 80(5): 1202-1211.

Santos, A.L, N.K. Sakomura, E.R. Freitas, C.M.S. Fortes and E.N.V.M. Carrilho. 2005. Comparison of free range broiler chicken strains raised in confined or semi-confined systems. Braz. J. Poultry Sci. 7 (2): 85-92.

SAS. 2003. SAS Online Doc 9.1.3. Inc. Cary, NC: SAS Institute Inc. 404 p.

Sethakul. J. 1997. Slaughter House Management. Bangkok: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. 260 p. [in Thai]

Torrescano, G., A. Sánchez-Escalante, B. Giménez, P. Roncalés and J.A. Beltrán. 2003. Shear values of raw samples of 14 bovine muscles and their relation to muscle collagen characteristics. Meat Sci. 64: 85-91.

Valsta, L.M., H. Tapanainen and S. Männistö. 2005. Meat fats in nutrition. Meat Sci. 70: 525-530.

Warriss, P.D. 2000. Meat science: An Introduction Text. London: Biddles Ltd. 297 p.

Wattanachant S., S. Benjakul and D.A. Ledward. 2004. Composition, color, and texture of Thai indigenous and broiler chicken muscles. Poult. Sci. 83: 123-128.

Wattanachant, S., S. Benjakul and D.A. Ledward. 2005. Microstructure and thermal characteristics of Thai indigenous and broiler chicken muscles. Poult. Sci. 84: 328-336.

Wattanachant, C., S. Wattanasit, S. Wattanachant and A. Songsang. 2007. Carcass characteristics, physical property and chemical composition of Naked-Neck and Thai indigenous chickens muscles reared under backyard production system. Songklanakarin J. Sci. Technol. 29(2): 321-337. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

23-08-2019