การศึกษากระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟอราบิก้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • ปิยะ พละปัญญา สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

กระบวนการผลิตกาแฟ, กาแฟอราบิก้า, วิสาหกิจชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสำรวจกระบวนการผลิตกาแฟอราบิก้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผาหมี มีการพูดคุยซักถามเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกาแฟภายในวิสาหกิจชุมชนบ้านผาหมี และร่วมกันพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านผาหมีระหว่างนักวิจัยและเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากการศึกษาพบว่า เกษตรกร    ส่วนใหญ่มีการผลิตกาแฟเป็นไปในเชิงอนุรักษ์ ผลผลิตกาแฟที่ได้นำไปจำหน่ายให้กับชุมชน และพ่อค้าท้องถิ่น สำหรับการบำรุงรักษาเกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยต้นกาแฟปีละ 1 ครั้ง อาศัยน้ำฝนในการให้น้ำต้นกาแฟ และเกษตรกรเกินครึ่งไม่มีการตัดแต่งกิ่งต้นกาแฟทำให้พบปัญหาโรคและแมลง เช่น มอด เพลี้ย เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบปัญหาในด้านเงินทุนและแรงงานส่งผลถึงความต้องการของเกษตรกรที่อยากจะได้รับการอบรมการเพิ่มพูน    องค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเข้าไปตรวจเยี่ยมพื้นที่    ปลูกกาแฟและให้คำปรึกษา

            ข้อเสนอแนะในงานวิจัย ได้แก่ ควรมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกาแฟ การแปรรูป ไปจนถึงการแนะนำด้านการตลาดภายในชุมชน ควรมีการรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมเงินซื้อเครื่องสีกาแฟที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร มีการจัดเวรและเวลาการใช้เครื่อง และมีงบประมาณสำรองเพื่อซ่อมแซมและซื้อเครื่องใหม่เพิ่มเติม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-23