ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร ในเขตตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ผู้แต่ง

  • สุรีย์มาศ สิงห์คำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
  • ธีราลักษณ์ สัจจะวาที คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

ต้นทุน, ผลตอบแทน, พืชเศรษฐกิจ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร     ในเขตตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งพืชเศรษฐกิจประกอบด้วย ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ถั่วแระญี่ปุ่นพันธุ์ 75-A  ข้าวโพดหวานพันธุ์ชูการ์สตาร์พลัส และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ S7328 ประชากรของการศึกษาจำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม การคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการคำนวณแบบทราบจำนวนประชากรโดยวิธี Yamane (1973) จำนวนกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกร ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างของผู้ปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 จำนวน 244 ครัวเรือน ผู้ปลูกถั่วแระญี่ปุ่นพันธุ์ 75-A จำนวน 104 ครัวเรือน  ผู้ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ชูการ์สตาร์พลัส จำนวน 80 ครัวเรือน ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ S7328 จำนวน 77 ครัวเรือน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยจะเก็บเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) สถิติที่ใช้ในการวิจัยแยกเป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานว่าต้นทุนและผลตอบแทนไม่มีความแตกต่างกัน ใช้วิธีทดสอบแบบ Paired sample T-test

            ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 มีต้นทุนเฉลี่ย 4,889.27 บาท/ไร่ กำไรสุทธิ 958.22 บาท/ไร่ อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 16.77 ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกถั่วแระญี่ปุ่นพันธุ์ 75-A มีต้นทุนเฉลี่ย 20,433.74 บาท/ไร่ กำไรสุทธิ 2,109.92 บาท/ไร่ อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 9.36 ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์   ชูการ์สตาร์พลัส มีต้นทุนเฉลี่ย 3,948.10 บาท/ไร่ กำไรสุทธิ 5,665.05 บาท/ไร่ อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายคิดเป็น       ร้อยละ 58.93 ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ S7328 ต้นทุนเฉลี่ย 4,790.80 บาท/ไร่ กำไรสุทธิ 1,777.11 บาท/ไร่ อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 27.06 และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดของ เกษตรกรมีผลตอบแทนสูงกว่าต้นทุน ณ ระดับนัยสำคัญทางเศรษฐกิจที่ 0.05

References

Achawannantakul, S. 2015. Cost Accounting. Bangkok: Thammasat University Library. 272 p. [in Thai]

Bangkok Business. 2018. Top 5 major economic crops of the year 2018. [Online]. Available http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/795970 (10 December 2018). [in Thai]

Chauchuankhang, P. and A. Wongchai. 2018. Cost and return production of fresh sweet corn farmers under the contract. National Corn and Sorghum Research Center 46(1): 684-689. [in Thai]

Intharasenee, S. 2018. Farmers of cash crops in Hua Mueang sub–district, Muang Pan district, Lampang province. (Interview) (7 November 2018).

Komaratat, D. 2011. Cost Management. 3st. Bangkok: Chulalongkorn University Publisher. 384 p.

Kuntiwong, J. 2015. Cost and Return on Planting Corn Raising Animals of Corn Growers Ban Dong District, Amphoe Mae MoH, Lampang Province. Lampang: Rajamangala University of Technology Lanna. 34 p. [in Thai]

Lampang Provincial Trade and Economic Development Group. 2018. Agricultural Products of Lampang. [Online]. Available https://www.dit.go.th/region/LAMPANG/Content?id=911. (27 December 2018). [in Thai]

Pajai, S., N. Jinda, S. Anoma, S. Romkaew and T. Satjawathee. 2016. Cost and Return on Thai Jasmine Rice 105 Farming of the Farmers in Village No.6, Keu Wiang Sub-district, Dok Khamtai District, Paryao Province. pp. 610-623. In Payap University Research Symposuim 2016. Chiang Mai: Payap University. [in Thai]

Pandee, T. 2008. Farmers of cash crops in Hua Mueang sub–district, Muang Pan district, Lampang province. (Interview) (3 December 2018).

Phadoongsitthi, M. 2010. Cost Management. Bangkok: Immer Engineering Education Limited. 354 p.

Raksuthi, B. 2000. Business Finance. Bangkok: Chuan Pim Publisher. 357 p.

Rodwanna, P. 2017. Cost Management. 2st. Bangkok: Chulalongkorn University Publisher. 465 p.

Tongsokhowong, A. 2016. Cost Accounting. Bangkok: SE education. 413 p.

Tonpanya, S. 2011. Cost and Return on Investment from Rice Farms of Farmers at Moo.5 Hua Dong Sub–district, Mueang District, Phichit. Master Thesis. Rajamangala University of Technology Thanyaburi. [in Thai]

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis. 3rded. New York: Harper and Row Publication. 1130 p.

Yawichai, P., J. Wongkaew, T. Songkam and T. Satjawathee. 2016. Cost and return on rice RD15 farming by the farmers in Pong Srinakron village, Rong Chang sub-district, Pa Daet district, Chiang Rai province. Khon Kaen Agriculture Journal 10(1): 7-24. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2020