ความมั่นคงเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • ดุษฎี - พรหมทัต คณะบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คำสำคัญ:

วิสาหกิจ, ข้าวปลอดสารพิษ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาต้นทุนและ

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไร่ และความคิดเห็นพบว่า ต้นทุนทั้งหมด 2,376.80 บาท  ผลตอบแทน 5,827.50 บาท และผลตอบแทนสุทธิ 3,407.70 บาท  ความเห็นด้านความพร้อมการผลิตและการจัดจำหน่ายมีความเห็นต่างกันมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.275 ภาวะการตลาดและสถานการณ์การผลิต มีความเห็นต่างกันน้อย ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.974 ด้านสังคม ความคิดเห็นต่างกันน้อย ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.057 เกษตรกรมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม และการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อการแสวงหาข้อมูลด้านการผลิตและการตลาด ทำให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้และเกิดความเข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดมั่นคงเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chareanrat, C. 2004. Enhancement of community strength and foundation economy of Thambon Nonghai, Maung Udonthani, Udonthani. Journal of Management Science Review Humanities and Science 7(7): 19-24. [in Thai]

Naulchuen, J. 2017. Community Enterprise Development Approach is Sustainable with Local Wisdom Studying the Community Enterprises in Nakhon Phanom and Sakon Nakhon Province. Bangkok: National Defence Collage of Thailand. 67 p. [in Thai]

Pinitmai, T., S. Cheammgoam and T. Srijan. 2016. Self–Reliance of community enterprise: case study of Ban Na Pho native medicinal plants processing community wnterprise, ThaRaeng subdistrict, Ban Laem district, Phetchaburi province. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 10(3): 70-80. [in Thai]

The Community Department Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Official. 2012. Organics Rice. Phra Nakhon Si Ayutthaya: The Community Development Department Official, Ministry of the Interior. 67 p. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-27