ความมั่นคงเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • ดุษฎี - พรหมทัต คณะบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คำสำคัญ:

วิสาหกิจ, ข้าวปลอดสารพิษ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาต้นทุนและ

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไร่ และความคิดเห็นพบว่า ต้นทุนทั้งหมด 2,376.80 บาท  ผลตอบแทน 5,827.50 บาท และผลตอบแทนสุทธิ 3,407.70 บาท  ความเห็นด้านความพร้อมการผลิตและการจัดจำหน่ายมีความเห็นต่างกันมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.275 ภาวะการตลาดและสถานการณ์การผลิต มีความเห็นต่างกันน้อย ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.974 ด้านสังคม ความคิดเห็นต่างกันน้อย ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.057 เกษตรกรมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม และการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อการแสวงหาข้อมูลด้านการผลิตและการตลาด ทำให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้และเกิดความเข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดมั่นคงเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน

References

Chareanrat, C. 2004. Enhancement of community strength and foundation economy of Thambon Nonghai, Maung Udonthani, Udonthani. Journal of Management Science Review Humanities and Science 7(7): 19-24. [in Thai]

Naulchuen, J. 2017. Community Enterprise Development Approach is Sustainable with Local Wisdom Studying the Community Enterprises in Nakhon Phanom and Sakon Nakhon Province. Bangkok: National Defence Collage of Thailand. 67 p. [in Thai]

Pinitmai, T., S. Cheammgoam and T. Srijan. 2016. Self–Reliance of community enterprise: case study of Ban Na Pho native medicinal plants processing community wnterprise, ThaRaeng subdistrict, Ban Laem district, Phetchaburi province. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 10(3): 70-80. [in Thai]

The Community Department Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Official. 2012. Organics Rice. Phra Nakhon Si Ayutthaya: The Community Development Department Official, Ministry of the Interior. 67 p. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2020