การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือนม และคุณค่าทางโภชนะพืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงกระบือนม ของเกษตรกรบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • วิณากร ที่รัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ, งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประเทศไทย 13180

คำสำคัญ:

สภาพการเลี้ยง, กระบือนม, คุณค่าทางโภชนะ, พืชอาหารสัตว์, บ้านสี่เหลี่ยมน้อย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือนมและคุณค่าทางโภชนะพืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงกระบือนมของเกษตรกรบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประชากรที่ศึกษาจำนวน 12 ครัวเรือน (N=12) การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด และทำการเก็บตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าโภชนะ นำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และทำการทดสอบทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51-60 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพ     ทำนาเป็นหลัก สภาพการเลี้ยงกระบือนมพบว่า ส่วนใหญ่เลี้ยงจำนวน 8-11 ตัว เลี้ยงกระบือนมร่วมกับกระบือปลัก และเลี้ยงเฉพาะกระบือนมสายพันธุ์เดียว โรงเรือนอยู่นอกบ้านมีหลังคากันแดด/ฝน เลี้ยงกระบือนมด้วยอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้น ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกหญ้า       เนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นแหล่งอาหารหยาบ พืชที่ใช้เลี้ยงกระบือนมมี 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หญ้ากินนีสีม่วง หญ้ารูซี่ และฟางข้าว ซึ่งพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนะแตกต่างกัน โดยที่หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูง ส่วนหญ้ากินนีสีม่วง หญ้ารูซี่ และฟางข้าว มีเปอร์เซ็นต์เยื่อใยสูง (p<0.01)

References

Anan, A. 2018. The Potential of Dairy Buffalo Farming and Marketing. Bangkok: Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and Cooperatives. 145 p. [in Thai]

AOAC. 1990. Official Methods of Analysis of the AOAC, 15th ed. Methods 932.06, 925.09, 985.29, 923.03. Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists. 1298 p.

Buffalo Research and Development Section. n.d. Mehsana. Bangkok: Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement, Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives. 20 p. [in Thai]

Department of Livestock Development. 2010. Collection and Improvement in Nutritive Values Database of Feed Stuffs. Bangkok: Division of Animal Feed, Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives. 18 p. [in Thai]

Department of Livestock Development. 2013. Buffalo Raising Manual. Bangkok: Buffalo Research and Development Section, Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement, Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives. 24 p. [in Thai]

Itsararuk, R. and W. Theerak. 2016. The Production System, Weight and Body Measurement Data of Female Swamp Buffaloes in Songkhla Province. pp. 1477-1486. In The 7th National Conference Journal of the Phuket Rajabhat University. Phuket: Rajabhat University.

Kraiprom, T., M. Hama and T. Srijarun. 2017. The survey on situation and nutritive value of forage for raising buffalo Pattani farmer province. Princess of Naradhiwas University Journal. 9(2): 104-112.

Paitaksri, S., B. Keowan and B. Yooprasert. 2013. Consumers’ Opinions Toward Murrah Buffalo Milk Consumption in Bangkok Metropolis. pp. 1-8. In Thai Journal of The 3rd STOU Graduate Research Conference. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University.

Pangsan, J. 2018. Dairy Farm Management in Conventional Farming Systems and Organic Livestock Standard Farming Systems, Muaklek District, Saraburi Province. Master Thesis. Sukhothai Thammathirat Open University. 109 p. [in Thai].

Tangtaweewipat, S. 2015. Dairy Buffalo Production Village. 81 p. In Research Report. Bangkok: The Ministry of Science and Technology.

Theerak, W. 2019. Effects of Crotalaria juncea and cattle manure application on production and nutritive values of napier Pakchong 1. Thai Journal of Science and Technology 27(5): 866-873.

Thongfai, T. 2016. Comparative Study on the Quality of Forage Grass Silages in Storage Time for 4 Months in Songkhla Province. pp. 1145-1150. In The 6th National Conference Journal of the Phuket Rajabhat University. Phuket: Rajabhat University.

Wikipedia. 2013. The Murrah. [Online]. Available https://th.wikipedia.org (20 August 2018).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

24-12-2020