การยอมรับการผลิตข้าว (พันธุ์ กข43) ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม ของเกษตรกรในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • ณัฐวุฒิ จั่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุะยา
  • พหล ศักดิ์คะทัศน์ สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

การยอมรับ, ข้าว (พันธุ์ กข.43), เกษตรที่ดีและเหมาะสม

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1)ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 2) ระดับการยอมรับการผลิตข้าว (พันธุ์ กข43) ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตข้าว (พันธุ์ กข43) ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม และ 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการการผลิตข้าว (พันธุ์ กข43) ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 157 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการผลิตข้าว (พันธุ์ กข43) ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมโดยใช้สถิติการถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตข้าว (พันธุ์ กข43) ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตข้าว (พันธุ์ กข43) ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม มี 4 ปัจจัย ได้แก่ อายุ จำนวนปีที่ได้รับการศึกษา จำนวนครั้งของการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกข้าว (พันธุ์ กข43) และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ด้านปัญหาของการผลิตข้าว (พันธุ์ กข43) ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม พบว่า เกษตรกรมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศมีความแปรปรวนมากที่สุด

References

Chanthavong, I., P. Kruekum, P. Sakkatat and N. Rungkawat. 2019. Factors affecting to farmers adoption of rice production technology under good agricultural practices system at Champhone district, Savannakhet province, Lao People's Democratic Republic. Journal of Agriculture Research and Extension 36(2): 106-117. [in Thai].

Janpa, W., S. Aditto and P. Suriya. 2019. Factors affecting adoption supplementary irrigation technology in sugarcane farming in Khon Kaen province. Khon Kaen Agricultural Journal 47(4): 749-760. [in Thai].

Janthong, N. and P. Sakkatat. 2017. Farmers adoption of melon planting against drought in Lat Bua Luang district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Journal of Agriculture 33(3): 405-414. [in Thai].

Janthong, N. and P. Sakkatat. 2019. Farmers adoption of corn production on Good Agricultural Practices (GAP) in Angthong province. Journal of Agriculture Research and Extension 35(3): 54-63. [in Thai].

Kanokhong, K., N. Rattanawan and P. Jeerat. 2019. Adoption of crop growing methods under the standards of Good Agricultural Practice (GAP) of farmers, Mon Ngo Royal Project Development Center, Mae Tang District, Chiang Mai. Journal of Agriculture Research and Extension 36(1): 75-84. [in Thai].

Manowanna, P. and R. Sirisunyaluck. 2017. Factors affected bee farm standard application of beekeepers in Chiang Mai province. Khon Kaen Agricultural Journal 45(Suppl.1): 1540-1544. [in Thai].

Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2017. Follow-up of the Rice Planting Works, RD.43. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. 73 p. [in Thai].

Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2019. Rice RD.43 New Choices for Farmers and Consumers. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. 35 p. [in Thai].

Office of Agricultural Economics. 2019. Weekly Production and Marketing Situation. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. 45 p. [in Thai].

Paowsrakoo, N. and C. Wongsamun. 2018. Adoption on jasmine rice production technology with good agricultural practices of farmers in Tungkula Ronghai area, Roi-Et province. Khon Kaen Agricultural Journal 46(Suppl.1): 779-785. [in Thai].

Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office. 2018. pp. 55-85. In Annual Report Rice. Phra Nakhon Si Ayutthaya: Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office. [in Thai].

Prasitratasin, S. 2003. Social Science Research Methodology. 12th Edition. Bangkok: Zeanching. 146 p. [in Thai].

Rice Department. 2016. Rice Knowledge Bank. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. 284 p. [in Thai].

Rice Department. 2017. Good Agricultural Practices. Bngkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. 85 p. [in Thai].

Rice Department. 2018. Rice RD.43 Rice Varieties and Nutritional Values. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. 112 p. [in Thai].

Thawirat, P. 1997. Research Methods in Behavioral Science and Social Sciences. 7th Edition. Bangkok: Srinakharinwirot University. 303 p. [in Thai].

Vanichbancha, K. 2005. Statistics for Research. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. 320 p. [in Thai].

Wang Noi District Agriculture Office. 2018. Basic Agricultural Data, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Phra Nakhon Si Ayutthaya: Wang Noi District Agriculture Office. 48 p. [in Thai].

Yamane, T. 1967. Elementary Sampling Theory. New Jersey: Prentice-Hall. 405 p.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-12-2020