ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำยางสดเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร และองค์ประกอบทางชีวเคมี

ผู้แต่ง

  • ดร.จักรกฤษณ์ พูนภักดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วารุณี อติศักดิ์กุล สาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
  • จำเป็น อ่อนทอง สาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา

คำสำคัญ:

ยางพารา, ธาตุอาหาร, น้ำยางสด, องค์ประกอบทางชีวเคมี, ซูโครส

บทคัดย่อ

ธาตุอาหารและองค์ประกอบทางชีวเคมีในน้ำยางเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงกระบวนการสร้างน้ำยาง และความสมบูรณ์ของต้นยาง อย่างไรก็ตามองค์ประกอบดังกล่าวในน้ำยางสดมักเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จึงได้ศึกษาเปรียบเทียบการเก็บน้ำยางสดที่อุณหภูมิห้อง (27°ซ.) ในกล่องน้ำแข็ง (4°ซ.) และที่อุณหภูมิห้องร่วมกับการเติมคลอโรฟอร์มเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ในน้ำยาง ผลการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของธาตุอาหารในน้ำยางมีการเปลี่ยนแปลงน้อย ในขณะที่ซูโครสจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อวางน้ำยางสดไว้ที่อุณหภูมิห้อง การเก็บน้ำยางในกล่องน้ำแข็งช่วยรักษาระดับซูโครสน้ำยางได้ แต่การเติมคลอโรฟอร์มไม่สามารถป้องกันการลดลงของซูโครสได้ ดังนั้นในขณะที่เจาะเก็บน้ำยางจากต้นยางสำหรับนำไปวิเคราะห์ซูโครสควรวางหลอดรับน้ำยางในภาชนะที่บรรจุน้ำแข็ง และเมื่อเจาะเก็บน้ำยางเสร็จก็ควรตกตะกอนทันทีเพื่อแยกเนื้อยางออก จากนั้นจึงนำเอาส่วนใสหรือเซรัมไปวิเคราะห์ธาตุอาหารและองค์ประกอบทางชีวเคมี

References

Baclayon, D.P., T. Matsui, H. Suzuki and Y. Kosugi. 2007. Some change in postharvest physiology and activities of glutamine synthetase in broccoli head supplied with exogenous sucrose during storage. Journal of Applied Horticulture 9(1): 9-12.

Boonmanee, S., J. Ontong and K. Khunta. 2013. Plant Nutrition and Biochemical of Latex Rubber in Immature Rubber Trees Based on Soil Testing and 20-8-20 Mixed Fertilizer Application in Immature Rubber Trees. p. 15. In The 3rd National Soil and Fertilizer Conference. Khon Kaen: Khon Kaen University. [in Thai]

Chanthuma, P., P. Supchork, W. Pummee, P. Pachana, P. Adultum, N. Yuktawon, P. Petying and S. Somnark. 2003. The biochemical composition diagnostic of latex rubber tree for suitability of rubber tree tapping system. p. 49. In Research Report. Bangkok: Rubber Research Institute, Department of Agriculture. [in Thai]

Dangsawad, C. 2001. Plant physiology. Bangkok: Thanatach Printing Press. 380 p. [in Thai]

Jones, J.J. 2001. Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis. Florida: CRC Press. 384 p.

Kajornchaiyakul, W. 1981. The properties of natural latex rubber. Para Rubber Bulletin 2: 19-27. [in Thai]

Koshy, G. 1997. Studies on the Factors Influencing the Regeneration and Flow of Latex in Hevea brasiliensis. Doctoral Dissertation. Mahatma Gandhi University. 286 p.

Kungpisdan, N. 1999. Assessment of Plant Nutrient for Fertilizer Recommendation in Rubber Tree. Bangkok: Rubber Research Institute, Department of Agriculture. 63 p. [in Thai]

Lungkee, K. 2007. Study on the Bioenergetic Costs of Biomass and Biochemical Components of Para Rubber Latex. Master Thesis. Kasetsart University. 98 p. [in Thai with English abstract]

Mulvaney, R.L. 1996. Nitrogen-inorganic Forms. pp. 1152-1155. In Sparks, D.L. (ed.). Method of Soil Analysis Part 3: Chemical Methods. Madison: Soil Science Society of America and American Society of Agronomy.

Onthong, J. 2019. Soil and Plant Analysis. Songkla: Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University. 313 p. [in Thai]

Romruensukharom, P., R. Rattanawong, N. Lekawipat, K. Teerawuttanasuk, B. Puttaruk and S. Pinkuson. 2003. Biochemical techniques for identification of rubber species. 463 p. In Research Report. Bangkok: Rubber Research Institute, Department of Agriculture. [in Thai]

Soumahin, E.F., S. Obouayeba, K.E. Dick, D.O. Dogbo and A.P. Anno. 2010. Low intensity tapping systems applied to clone PR 107 of Hevea brasiliensis (Muell. Arg.): Results of 21 years of exploitation in South-eastern Cote d’lvoire. Agriculture and Biology Journal of North America 1(5): 1106-1118.

Sreelatha, S., S.P. Simon, G.M. Kurup and K.R. Vijayakumar. 2007. Biochemical mechanisms associated with low yield during stress in Hevea clone RRII 105. Journal of Rubber Research 10(2): 107-115.

Suchart, S. 2007. Natural Rubber. Songkhla: Prince of Songkla University Press. 198 p.

Tupy, J. and W.L. Resing. 1968. Anaerobic respiration in latex of Hevea brasiliensis substrate and limiting factors. Biologia Plantarum 10(1): 72-80.

Verma, A.K., S.B. Singh, A.K. Agarwal and S. Solomon. 2012. Influence of postharvest storage temperature, time, and invertase enzyme activity on sucrose and weight loss in sugarcane. Postharvest Biology and Technology 73(1): 14-21.

Waston, G.A. 1989. Nutrition. pp. 291-348. In Webster, C.C. and W.J. Baulkwill (Eds.). Rubber. New York: John Wiley & Sons.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

24-12-2020