การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นสำหรับเพาะเห็ดฟาง

ผู้แต่ง

  • ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
  • เทพพร โลมารักษ์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

คำสำคัญ:

เห็ดฟาง, วัสดุเพาะ, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นสำหรับนำมาเพาะเพาะเห็ดฟาง ทำการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จำนวน 4 ซ้ำ ประกอบด้วยวัสดุเพาะ 6 สิ่งทดลอง ได้แก่ 1) ฟางข้าว % ทำการทดลองในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผลการทดลองพบว่า น้ำหนักสดของดอกเห็ด ความกว้างและความยาวของดอกเห็ด และประสิทธิภาพทางชีววิทยา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยวัสดุเพาะ 3) ฟางข้าว 50% ผสม ผักตบชวา 50% มีค่าสูงที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 2,105±0.86 กรัม 3.68 ซม. 5.49 ซม. และ 14.88% ตามลำดับ และยังพบว่าอายุในการเกิดเส้นใย อายุการเกิดตุ่มดอก และ     การเกิดดอกตูม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยวัสดุเพาะ 3) ฟางข้าว 50% ผสมผักตบชวา 50% มีอายุสั้นที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 7.25, 9.75 และ 9.25 วัน ตามลำดับ และยังพบว่าวัสดุเพาะดังกล่าว มีความหนาแน่นของเส้นใยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนน้ำหนักแห้งของวัสดุเพาะ ค่าความเป็นกรด−ด่างของวัสดุเพาะ ทั้งก่อนเพาะและหลังเพาะ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นวัสดุเพาะ 3) ฟางข้าว 50% ผสมผักตบชวา 50% จึงมีความเหมาะสมในการเพาะ  เห็ดฟางในการทดลองครั้งนี้

 

References

Apetorgbor, A.K. and M. Obodai. 2003. Mushroom Consumption in Southern Ghana. pp. 20-34. In Proceedings of the 21th Biennial Conference of Ghana Science Association. Kumasi Ghana: n.p.

Apetorgbor, A.K., M.M. Apetorgbor and N.S.A. Derkyi. 2015. Comparation studies on growth and yield of oil palm mushroom, Volvariella volvacea (Bull.Ex.Fr.) Sing. on different substrates. Greener Journal of Agricultural Science 5(5): 177-189.

Belewu, M.A. and K.Y. Belewu. 2005. Cultivation of mushroom (Volvariella volvacea) on banana leaves. African Journal of Biotechnology 4(12): 1401-1403.

Biswas, M.K. and M. Layak. 2014. Techniques for increasing the biological efficiency of paddy straw mushroom in Eastern India. Food Science and Technology 2(4): 52-57.

Brinda, G.B., S.T. Sasha and S. Divaka. 2017. Nutritional analysis and organoleptic evaluation of paddy straw mushroom (Volvariella sp.). Food Science Journal 8(2): 230-234.

Hossain, M.E., H. Sikder, M.H. Kabir and S.M. Sarma. 2015. Nutritive of water hyacinth (Eichhornia crassipes). Journal of Animal and Feed Research 5(2): 40-44.

Kaushik, S., D. Ipsita and S. Kumar. 2018. Paddy straw mushroom (Volvariella sp.): a natural scavengers who help in malnutrition and environment protection. International Journal of Microbiology 10(5): 1183-1185.

Kihumu, A., G. Shitandi and A. Anakolo. 2008. Nutritional composition of Pleurotus Sajor-caju grown on water hyacinth, wheat straw and corncob substrates. Research Journal of Agriculture and Biological Science 4(4): 321-326.

Lopez, P.L., R.P. Mania and M.D. Beldia. 1981. The potential of leaf protein concentrate and supplement in broiler ration in The Philippines. Journal of Veterinary and Animal Sciences 7(1): 38.

Onuoha, C.I. 2008. Cultivation of mushroom (Pleurotus tuber-regium) using some local substrates. Life Science Journal 4(4): 58-61.

Onuoha, C.I., G. Oyibo and J. Ebibila. 2009. Cultivation of straw mushroom (Volvariella volvacea) using some Agro-waste material. Journal of American Science 5(5): 135-138.

Rajapakse, P. 2011. New Cultivation Technology for Paddy Straw Mushroom (Volvariella volvacea). pp. 446-451. In Proceedings of the International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Product 7th. Gonawila: n.p.

Somsuk, S. 2010. Effect of cultivation substrates and supplemented materials treated with some microorganism and bioextractes on production yield of straw mushroom (Volvariella volvacea (Bull.) Ex Fr.) grown in plastic basket. Journal Science and Technology 18(2): 17-36. [in Thai]

Thiribhuvanamala, G., S. Karishnamoorthy, K. Manoranjitham, V. Praksasm and S. Krishnan. 2012. Improved techniques to enhance the yield of paddy straw mushroom (Volvariella volvacea) for commercial cultivation. African Journal of Biotechnology 11(64): 12740-12748.

Villares, A., L.M. Vivaracho and E. Guillamon. 2012. Structural features and healthy properties of polysaccharides occurring in mushroom. Journal of Agriculture 2(4): 451-471.

Zikriyani, H., I. Saskiawan and W. Mangunwadoyo. 2018. Utilization of agricultural waste for cultivation of paddy straw mushroom (Volvariella volvacea (Bull). Sing 1951) International Journal of Agricultural Technology 14(5): 805-814.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-08-2021