รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบโยนต้นกล้าของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • ศิริน มหายศนันท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
  • ยรรยง เฉลิมแสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

เทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบโยนต้นกล้า, การยอมรับเทคโนโลยี, รูปแบบการปลูกข้าว

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบโยนต้นกล้าของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรที่ทำนาแบบโยนกล้าของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก โดยการศึกษาเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรต้นแบบ ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 คน และใช้การสนทนากลุ่มย่อยกับบุคลากรในหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้  แก่เกษตรกร จาก 12 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 25 คน

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีการทำนาแบบโยนต้นกล้าของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่   1) ทัศนคติของเกษตรกรต่อการทำนาแบบโยนต้นกล้า       2) เนื้อหาสาระเทคโนโลยีการทำนาแบบโยนกล้า  3) วิธีการเรียนรู้การทำนาแบบโยนต้นกล้า  4) องค์ประกอบและปัจจัยเกื้อหนุน  5) ผลการยอมรับและนำไปปฏิบัติเทคโนโลยีการทำนาแบบโยนกล้าของเกษตรกร โดยผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริมและการวางแผนเชิงโยบายสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

References

Department of Foreign Trade. 2012. World rice situation August 2012. [Online] Available www.dft.go.th/Portals/0/.../wtrinter55@25550914-1033451715.doc (10 October 2012). [in Thai]

Kaewurai, W., T. Panichpalinchai, C. Klinjarern and S. Thuntanakul. 1999. A Development of Learning Process Reform Model. Phitsanulok: Nareasuan University. 450 p. [in Thai]

Miles, M.B. and A.M. Huberman. 1994. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc. 408 p.

Ministry of Commerce. 1997. Standard of rice product Ministry of Commerce. [Online]. Available http://ocs.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=pdpKHdDaauc%3d&tabid=402&mid=807 (31 March 2012). [in Thai]

Office of Agricultural Economics. 2010. Agricultural statistics of Thailand 2010. [Online]. Available http://www.oae.go.th/download/download_journal/yearbook53.pdf (7 August 2019). [in Thai]

Potisita, C. 2007. Art and Science of Qualitative Research. 3rd. Bangkok: Institute for Population and Social Research, Mahidol University. 480 p. [in Thai]

Punpeamrut, K. 2006. Advanced Farmer and Strong Economy. Bangkok: Matichon. 172 p. [in Thai]

Rice Department. 2012. Rice parachute technology. [Online]. Available http://www.mahasarakham.doae.go.th/file/KM/km11.pdf (7 September 2012).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-12-2021