การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหลากหลายของพันธุ์ข้าว และความเหมาะสมสำหรับการผลิตข้าว ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้แต่ง

  • ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
  • สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เชียงใหม่
  • สุทธิกานต์ ใจกาวิล ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ แพร่

คำสำคัญ:

การใช้ประโยชน์ที่ดิน, ความหลากหลายของพันธุ์ข้าว, ความเหมาะสมพื้นที่, ผลผลิตข้าว

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่ปลูกในพื้นที่ดอนและพื้นที่สูง และความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว จำนวน 26,091 ราย (32,526 แปลง) และจากการสุ่มสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 3,427 ราย  ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรประมาณ 361,346 ไร่ แต่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวเพียง 37,241 ไร่ โดยในฤดูนาปี พ.ศ. 2560/61 มีพื้นที่ปลูกข้าว 154,179 ไร่ ฤดูนาปรัง  มีพื้นที่ปลูกข้าว 91 ไร่ อำเภอที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด คือ อำเภอแม่สะเรียง พันธุ์ข้าวที่ปลูกสามารถจำแนกตามนิเวศการปลูก คือ ข้าวนาสวน และข้าวไร่ ในพื้นนาสวน พันธุ์ข้าวที่พบปลูกมากทุกอำเภอ คือ กข21 และขาวดอกมะลิ 105 ยกเว้นอำเภอปาย พันธุ์ข้าวที่ปลูกมาก คือ สันป่าตอง 1 และ กข6 สำหรับข้าวไร่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่แยกตามกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ปลูก ผลผลิตของข้าวต่อครัวเรือนส่วนใหญ่เพียงพอต่อการบริโภค ส่วน กข21 และข้าวดอกมะลิ 105 มีผลผลิตเฉลี่ย 650 และ         600 กิโลกรัม/ไร่ เพียงพอต่อการบริโภค และสามารถจำหน่ายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อในพื้นที่ได้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดการพื้นที่ปลูกข้าวสำหรับเกษตรกร นักวิชาการด้านข้าว รวมทั้งการเลือกพันธุ์ข้าวหรือส่งเสริมการปลูกข้าว ให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

References

Land Development Department (LDD). 2017. Map of land use reports for economic crops in Mae Hong Son Province. 274 p. In Reports of Soil Survey and Classification Division. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperation. [in Thai]

Maehongson Provincial Agricultural Extension Office. 2017. Rice Production in Maehongson Province. Maehongson: Agricultural Extension Department. 101 p. [in Thai]

Maehongson Provincial Statistical Office. 2018. Situation Analysis of Rice Production in Maehongson Province. Maehongson: Maehongson Provincial Statistical Office. 40 p. [in Thai]

Maehongson Rice Research Center (MHSRRC). 2013. Zoning of Rice Production in Maehongson Province. Maehongson: Rice Department. 50 p. [in Thai]

Maneewon, N. 2015. Determination of Suitable Areas for Economic Crops. pp. 1-37. In Proceedings of The 4th National Soil and Fertilizer Conference (Talk section) 2-4 July 2015. Songkhla: Prince of Songkla University. [in Thai]

Naruebal, S. 2011. Technology Transfer of Rice Terraces in the Project Area of the Royal Project Expansion Project in Mae Hong Son Province. pp. 327-356. In Proceedings of The Upper Northern Rice Research Center and the Lower North Conference 14-16 February 2011. Phrae: Rice Department. [in Thai]

Office of Agricultural Economics. 2018. Agricultural Economics Information by Product Year 2018. Bangkok: Office of Agricultural Economics. 108 p. [in Thai]

Pradit, N., P. Tongsomboon, T. Suwannual, S. Meepunya, S. Chantharabut, K. Piboon, S. Jaikawin, K. Ketsuwan, P. Yajai, A. Takham, P. Chotinisakorn, A. Yotjai, K. Boonsa-nga, K. Khamwong, S. Chaiboontha, K. Srinil and U. Boonpramuk. 2017. High rice varieties that good for highland ethnic groups for food security. 79 p. In Research Report. Bangkok: Rice Department. [in Thai]

Punyatuy, S., S. Meepunya, S. Chanbut, J. Ancheta, V. Kibthong, A. Yojai, S. Chaiboontha, N. Pradit, P. Tongsomboon, S. Jaikawin and P. Kanghae. 2018. Food Security Survey of Ethinic Groups in Chiang Mai, Chiang Rai, Maehongson and Nan. pp. 222-235. In Proceedings of The Upper Northern Rice Research Center and the Lower North Conference 21-23 March 2018. Phetchabun: Rice Department. [in Thai]

Seeloy-ounkaew, T., S. Punyatuy, S. Jaikawin and N. Pradit. 2019. Diversities of Rice Variety and Rice Production Potential in Mae Hong Son Province. pp. 38-48. In Proceedings of The Rice and Temperate Cereal Conference 12-15 May 2019. Nakhonsrithammarat: Rice Department. [in Thai]

Surapornpiboon, P., P. Surapornpiboon, S. Meepor and S. Pinmanee. 2015. Yield trial of upland rice cultivation in the expansion area of Mae Charim Royal Project, Nan Province. Thai Sci. Technol. J. 23(5): 817-824. [in Thai]

Yoshida, S. 1981. Fundamentals of Rice Crop Science. Manila: International Rice Research Institute Laguna. 269 p.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2019