แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • สุรชัย กังวล สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

Keywords:

การวิเคราะห์เส้นทาง, การผลิตข้าวอินทรีย์, การจำหน่ายข้าวอินทรีย์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ และ 2) ศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและการจำหน่ายข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 140 ครัวเรือน ใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริม รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านปัญหาอุปสรรค ด้านสังคม และด้านส่วนบุคคล ตามลำดับ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
ในรอบปีการผลิตที่ผ่านมานั้นอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรทำการส่งเสริมผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-28