แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • สุรชัย กังวล สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์เส้นทาง, การผลิตข้าวอินทรีย์, การจำหน่ายข้าวอินทรีย์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ และ 2) ศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและการจำหน่ายข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 140 ครัวเรือน ใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริม รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านปัญหาอุปสรรค ด้านสังคม และด้านส่วนบุคคล ตามลำดับ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ในรอบปีการผลิตที่ผ่านมานั้นอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรทำการส่งเสริมผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ

References

Interview with Cooperative Chairman, Chiang Mai Organic Agriculture Cooperative Ltd., 10 November 2015.

Kangadisak, P. 2003. Farmer's Needs of Organic Rice Production in Phrao District, Chiang Mai Province. Chiang Mai: Agricultural Extension, Chiang Mai University. 67 p. [in Thai]

Kao-ian, S., N. Petchpha, A. Clonephan, J. Suwakrai, P. Khan Petch, L. Khantong, J. Sastra-chay, L. Suphachan and W. Daengtem. 2015. Raise the level of value added organic jasmine rice produced by small farmers. 95 p. In Research report. Bangkok: The Development of Cooperative Development and Fair Trade Program Phase 7, Thailand Research Fund. [in Thai]

Leklang, S., P. Mankeb and T. Limunggura. 2011. Factors Affecting the Decision Making on Organic Rice Production of Farmers in Surin Province. pp. 131-136. In Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Agricultural Extension and Home Economics 1-4 February 2011. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Maejo University. 2016. Development strategies Maejo University, 15 Years (2012-2026). [Online]. Available www.mju.ac.th (9 October 2016).

Muycom, K. 2007. The Cost and Return and Factor Affecting Organic Rice Adoption of Member and Non Member of the Organic Agriculture Co-operative, Limited. Master Thesis. Kasetsart University. 89 p. [in Thai]

Organic Agricultural Development and Promotion Group. 2012. Principles of organic rice production. [Online]. Available http://www.agriqua41@doae.go.th,organic_group@hotmail.com (10 August 2012).

Pratan, J. 2005. Factors Affecting Decision Making in Organic Rice Production of Farmers in Ubon Rachathani Province. Master Thesis. Khon Kaen University. 109 p. [in Thai]

Prasithrathsint, S. 2000. Statistics for Social Science Research. 4th edition. Bangkok: Fueng Fa Printing Co., Ltd. 188 p. [in Thai]

Silpcharu, T. 2012. Research and Analysis of Statistical Data with SPSS and AMOS. 13th edition. Bangkok: Business R & D Partnership. 439 p. [in Thai]

Songsrirote, N. 2017. Causal relationship model between knowledge management, sufficient economic inspiration, household accounting capability, organic rice farm management, success of organic rice farm management and life security of agriculturists in Yasothon province. NIDA Development Journal 57(1): 109-125. [in Thai]

Vanichbuncha, K. 2013. Regression Analysis Structural Equation Modeling AMOS. Bangkok: Limited Partnership Threelada. 324 p. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2019