การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาขายมันเส้นโดยวิธีการพยากรณ์ทางสถิติ

ผู้แต่ง

  • วรางคณา เรียนสุทธิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง

คำสำคัญ:

มันเส้น, วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์, วิธีการปรับเรียบ, ด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคามันเส้น โดยวิธีการพยากรณ์ทางสถิติทั้งหมด 6 วิธี ได้แก่ วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของโฮลต์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังที่มีแนวโน้มแบบแดม วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังที่มีฤดูกาลอย่างง่าย วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบบวก และวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบคูณ เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่ดีที่สุด อนุกรมเวลาราคามันเส้นเฉลี่ยต่อเดือนได้มาจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จำนวน 237 ค่า แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 235 ค่า สำหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ ชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ค่า สำหรับการเปรียบเทียบความถูกต้องของตัวแบบพยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยและเกณฑ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด ผลการศึกษาพบว่า จากวิธีการพยากรณ์ทั้งหมดที่ได้ศึกษา วิธีที่มีความถูกต้องมากที่สุด คือ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบบวก

References

Bank of Thailand. 2018. Tapioca Prices. [Online]. Available http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=545&language=th (13 November 2018).

Box, G.E.P., G.M. Jenkins and G.C. Reinsel. 1994. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 3rd Ed. New Jersey: Prentice Hall. 438 p.

Ket-iam, S. 2005. Forecasting Technique. 2nd Ed. Songkhla: Thaksin University. 328 p. [in Thai]

Luangtong, N. and N. Kantanantha. 2016. Selection of the appropriate agricultural yield forecasting models. Thammasat Journal of Science and Technology 24(3): 370-381. [in Thai]

Manmin, M. 2006. Time Series and Forecasting. Bangkok: Foreprinting. 448 p. [in Thai]

Montgomery, D.C., E.A. Peck and G.G. Vining. 2006. Introduction to Linear Regression Analysis. 4th Ed. New York: Wiley. 535 p.

Riansut, W. 2018. Comparison of tangerine prices forecast model by exponential smoothing methods. Thai Journal of Science and Technology 7(5)(Supplement Issue): 460-470. [in Thai]

Thitinunpong, N. and P. Parthanadee. 2012. Forecasting of Fresh Cassava Root Buying Prices and Cassava Chip Selling Prices. pp. 26-33. In Proceedings of the 50th Kasetsart University Annual Conference. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Wikipedia. 2018. Tapioca. [Online]. Available https://th.wikipedia.org/wiki/มันเส้น (13 November 2018). [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2019